Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Heroinmisbruk og etterspørsel

   
Cand. oecon. Anne Line Bretteville-Jensen disputerer fredag 31. januar 2003 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Understanding the demand for illicit drugs - An empirical approach based on self-reported data"

Påstanden om at forbruket av rusmidler blant rusmiddelavhengige vil forbli konstant selv om priser på alkohol og narkotika endres, grunnet deres avhengighet, møter en ofte.

Gjennom et stort antall intervjuer med narkotikamisbrukere som oppsøker den såkalte "Sprøytebussen" i Oslo viser denne doktoravhandlingen at dette ikke er tilfelle. Også tyngre rusmiddelmisbrukere endrer forbruket vesentlig når priser og inntekt forandres.

Heroinavhengige er mer prisfølsomme enn amfetaminmisbrukere og kvinnelige misbrukere reagerer mer på prisendringer enn mannlige. Informasjon om prisfølsomhet kan være viktig ved utarbeidelse og vurdering av narkotikapolitiske virkemidler.

Et overraskende funn fra undersøkelsen er at kvinnelige heroinmisbrukere rapporterte å bruke mer heroin enn mannlige. Den bekrefter at norske sprøytemisbrukere har et utbredt blandingsmisbruk. Kvinner og menn oppgir til dels ulike finansieringskilder med henholdsvis prostitusjon og stoffsalg som de viktigste. Vinningskriminalitet var mindre viktig enn forventet.

Avhandlingen diskuterer i tillegg ulike økonomiske teorier for etterspørsel og avhengighet, og hypotesen om at ulikheter i framtidsorientering er medvirkende til at enkelte personer utvikler avhengighet blir testet, men støttes ikke entydig av funnene.

Personalia:
Anne Line Bretteville-Jensen ble født på Lillehammer i 1965. Hun avla hun sin embetseksamen ved Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo i 1992. Arbeidet med doktorgradsavhandlingen er utført ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som også er hennes nåværende arbeidssted.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.01.2003, kl. 13:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1.

Kontaktpersoner:
Anne Line Bretteville-Jensen, tlf. 22 34 04 33 (a), 22 73 23 06 (p) , epost: alb@sirus.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.