Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Konkurranse eller regulering i helsesektoren?

Kurt Richard Brekke   

Kurt Richard Brekke disputerer fredag 21. november 2003 for dr.polit. graden i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Five essays on Competition and Regulation in Health Care Markets"

Usikkerhet og informasjonsproblemer er viktige karakteristika ved helse og helsetjenester, og innebærer at et fritt og uregulert helsemarked kan være ineffektivt og ha uheldige fordelingsmessige virkninger. Helsesektoren er derfor i de fleste land underlagt en rekke reguleringer som f eks etableringsrestriksjoner, regulering av investeringer, fastsettelse av priser på behandling, legemidler etc. Omfanget av reguleringer i helsesektoren har vært gjenstand for både politisk og økonomisk diskusjon. De siste årene har vi imidlertid sett et skifte i retning av mer bruk av konkurranse. I Norge er innsatsstyrt finansiering, fritt sykehusvalg, etablering av statlige helseforetak og deregulering av apoteksektoren eksempler på dette.

Avhandlingen er fundert i økonomisk teori og analyserer ulike problemstillinger knyttet til diskusjonen om konkurranse og regulering i helsesektoren. Første del av avhandlingen ser på hvilken betydning arbeidsmarkedet for helsepersonell har for konkurranse mellom sykehus og myndighetenes helsepolitikk. Spesielt analyseres følgende problemstillinger: Hvordan bør man finansiere sykehus under fritt sykehusvalg når det er knapphet på helsepersonell? Hvordan påvirker fagforeninger lønnsomheten ved å slå sammen sykehus? Hvordan påvirkes det offentlige helsetilbudet av at offentlig ansatte sykehusleger kan etablere privat praksis? Et fellestrekk er at arbeidsmarkedet spiller en viktig rolle både for effekten av konkurranse og valg av reguleringer. For eksempel viser vi at fagforeninger gjennom sine lønnskrav kan redusere lønnsomheten ved sykehusfusjoner.

Avhandlingen analyserer også sykehusenes valg av spesialisering og kvalitet under konkurranse, og hvilke betydning dette har for myndighetenes fastsettelse av priser for sykehusbehandling. Vi finner at en høy pris per behandling gir konkurrerende sykehus sterkere insentiv til å investere i kvalitet, men også sterke insentiv til spesialisering. Vi viser også at myndighetene generelt ikke kan oppnå optimal kvalitet og spesialisering gjennom prisfastsettelsen.

Til slutt analyserer avhandlingen hvorvidt myndighetene bør tillate reklame for legemidler til konsumenter i en situasjon hvor legemiddelprodusenter allerede bruker betydelige ressurser på å markedsføre legemidler til leger. Gevinsten ved slik reklame er at konsumentene blir informert om at det eksisterer alternative legemidler og at dette kan disiplinere legenes insentiv til å forskrive et spesifikt merkeprodukt, men dette må veies opp mot de økte reklamekostnadene.

Personalia:
Kurt Richard Brekke er født 1969 i Bergen og oppvokst på Brattholmen i Fjell kommune. Han er cand.polit. med hovedfag i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen (UiB), 1996. Brekke har vært ansatt som førstekonsulent og rådgiver i Konkurransetilsynet, 1996-98, og som forsker ved Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) AS i 1999. Under arbeidet med avhandlingen har Brekke vært ansatt som universitetsstipendiat ved UiB, 1999-2003. Arbeidet har vært utført ved Institutt for økonomi, UiB, i tilknytning til Program for helseøkonomi i Bergen, Norges Forskningsråd. Etter innlevert avhandling har Brekke returnert til sin stilling ved SNF.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.11.2003, kl. 10:15. Oppgitt emne: Product differentiation in health economics
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.11.2003, kl. 13:15, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Kurt Richard Brekke, tlf. 55589215, epost: kurt.brekke@econ.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.