Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Usikkerhet og høsting av torsk og rype

   
Cand.scient. Sondre Aanes disputerer for dr.scient graden fredag 13. juni 2003 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Uncertainty and Sources of Error in Management of Harvested Populations: Applications to Northeast Arctic Cod and Willow Ptarmigan".

Avhandlingen omhandler usikkerhet knyttet til bestandsberegning av torsk, samt konsekvensen av å høste fra en bestand av lirype når faktorer som bestandsstørrelse og miljø er usikre. Statistiske metoder er brukt for å tallfeste de ulike former for usikkerhet.

For å kunne høste forsvarlig fra en bestand må man vite noe om størrelsen på bestanden, dynamikken i bestanden og hvordan bestanden responderer på høsting, både på kort og lang sikt. Alle disse faktorene er usikre. For å unngå at man høster for mye av en bestand slik at den i værste fall bryter sammen, er det viktig å kvantifisere de ulike usikkerhetskildene slik at risikoer ved å praktisere ulike forvaltningsstrategier kan beregnes.

Siden det er umulig for oss å telle alle individene som utgjør en populasjon må størrelsen estimeres. Dette gjøres ved å observere deler av populasjonen og deretter behandle disse observasjonene med statistiske og matematiske modeller. Usikkerheten i estimatene avhenger av hvor mange observasjoner som gjøres, hvordan de er fordelt i populasjonen og hvilke antagelser som ligger til grunn for modellene. Størstedelen av avhandlingen omhandler usikkerhet knyttet til bestandsberegning av norsk-arktisk torsk.

I tillegg til kunnskap om størrelsen på bestanden, må man også ha kunnskap om hvorfor bestandsstørrelsen svinger fra år til år for å kunne si noe om konsekvensene av å høste av bestanden. En del av disse svingningene kan forklares ved hjelp av teori og data, mens noen av svingningene skyldes tilfeldigheter som vi ikke kjenner til.

En del av avhandlingen tar for seg dynamikken i rekruttering hos torsk, og i hvilken grad denne avhenger av størrelsen på gytebestanden. Siste del av avhandlingen omhandler hvordan man skal høste av en bestand når kunnskapen om bestanden er usikker. Denne analysen er gjort for en bestand av lirype. Lirypa representerer et enklere system en torsk, men problemene rundt usikkerhet og høsting er de samme.

Personalia:
Sondre Aanes er født i 1975 og oppvokst i Mosjøen. Han tok cand.scient. eksamen i statistikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim i 1999. I 2000 ble han ansatt som NFR-stipendiat ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.06.2003, kl. 09:00. Oppgitt emne: "Uses (and abuses) of commercial catch data in fish stock assessment".
Sted: Auditorium Pi, Matematisk institutt, UiB, Autogården, Johannes Brungsgt. 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.06.2003, kl. 10:30, Auditorium Pi, Matematisk institutt, UiB, Autogården, Johannes Brungsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Sondre Aanes, tlf.: 55 23 86 27, epost: sondre.aanes@imr.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Ingunn Vie Skare, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: ingunn.skare@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.