Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Gassutveksling i hordalendingers lunger

   
Ida Welle disputerer for dr.med graden 10. oktober ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Transfer factor for carbon monoxide in a general population: applicability and predictors"

Hovedfunksjonen til lungene er å transportere oksygen fra luften over til blodet. Denne transporten måles ved hjelp av en diffusjonstest. Testpersonen puster inn en kjent gassblanding og ved å analysere gassene i utåndingsluften kan mengden oksygen tatt opp i blodet bestemmes. Internasjonalt er det utarbeidet detaljerte instrukser for korrekt gjennomføring av testen. Allikevel er målingene relativt krevende å gjennomføre og å tolke. Derfor har testen vært lite brukt i befolkningsstudier.

Som del av en større undersøkelse om forekomsten av lungesykdommer og luftveissymptomer i Hordaland ble 1512 personer innkalt til Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus for å få målt sin gassdiffusjon. De aller fleste klarte å gjennomføre testen korrekt. Noe uventet var det de unge lungefriske som hadde størst problemer med å klare testen. Til større lunger de hadde til vanskeligere var det å for dem å gjennomføre en korrekt måling. Resultatet av dette funnet er at de internasjonale instruksene ikke stemmer med terrenget og derfor bør omarbeides.

Undersøkelsen viste også at det var en sterkere sammenheng mellom nedsatt gassdiffusjon og opplevelsen av tungpust hos menn enn hos kvinner. Dette tyder på at mekanismene for å oppleve åndenød er forskjellige hos menn og kvinner. Videre avdekket undersøkelsen at personer som hadde økt forekomst av betennelses markører i blodet hadde nedsatt gassdiffusjon til tross for at de ikke hadde symptomer fra lungene. Dette kan tyde på at betennelsesprosesser i andre organer angriper lungene oftere enn vi har vært oppmerksom på.

I en annen analyse ble det funnet at utdannelsesnivået til forsøks personene påvirket gassutveksling i lungene. Dette til tross for at en tar hensyn til røykevaner og eksponering av støv og gasser på arbeidsplassen. Utdannelsesnivået er tidligere funnet å være omvendt korrelert med lungevolumet. Noen god forklaring på dette fenomenet gjenstår å finne.

Personalia:
Ida Welle er født i New Delhi, India. Hun er oppvokst i Kenya, Iran, Thailand og Frankrike. Hun tok sin medisinske embetseksamen i Paris i 1990 og etter to års turnustjeneste, disputerte hun for den franske medisinske doktorgrad samme sted i 1992 med emne nevroborreliose. Etter å ha fullført utdannelse innen tropemedisin kom hun til Norge i 1994. Hun arbeidet som lege ved sykehuset i Ålesund og ved Haukeland sykehus i Bergen før hun i 1996 ble ansatt som stipendiat ved NFR og universitetet i Bergen. Stillingen var knyttet til Lungeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus. I tiden hun arbeidet med avhandlingen har hun også født tre barn. Hun ble tildelt et Fulbright stipend og tok en mastergrad i Public Health ved University of California i Berkeley. Hun arbeider nå ved avdeling for medisinsk genetikk ved Ullevål universitetets sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.10.2003, kl. 10:15, Birkhaugsalen, Auditorium D 303, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Ida Welle, tlf 22894000 (arbeid) , 22448062 (privat), epost: ida.welle@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.