Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Globalisering og arbeidsmarked

Frode Meland   
Cand.polit. Frode Meland disputerer 12. desember for dr.polit. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Five essays on Globalization and Labor markets"

Avhandlingen tar for seg effekten av globalisering på land hvor fagforeninger spiller en sentral rolle. Spesielt studeres hvordan åpning av nasjonale grenser for investering og handel med varer og tjenester kan påvirke forholdene på arbeidsmarkedet. Det vises blant annet hvordan fagorganisert arbeidskraft i et land kan tape når handelskostnadene går ned og internasjonal konkurranse øker fordi bedriftene i større grad vil kunne tjene på å flytte til lavkostland. Dette skjer på tross av at utflytting i utgangspunktet skulle være mindre lønnsomt når handelskostnadene går ned, og eksport dermed blir billigere. Det at bedriftene flytter, kan også innebære et samfunnsøkonomisk tap for hjemlandet. Hovedgrunnen er at bedriftene flytter ut delvis for å vinne en fordelingskamp med fagforeningene, noe som ikke nødvendigvis er tjenelig for landet som helhet.

I avhandlingen vises det også at små land med sterke fagforeninger i sektorer skjermet mot direkte utenlandsk konkurranse, kan måtte tåle høyere arbeidsledighet dersom de går inn i en monetær union. Medlemskap i en monetær union vil innebære et fastkursregime vis-à-vis de andre medlemmene i unionen, og et slikt regime kan lede til høyere arbeidsledighet enn det som vil være tilfellet hvis pengepolitikken i et land er styrt etter et inflasjonsmål. Dette skyldes at fagforeningene i skjermet sektor vil ha mindre grunn til å opptre disiplinert i lønnsforhandlingene under et fastkursregime. Selve inflasjonsmålet har også betydning for arbeidsledigheten: Et inflasjonsmål basert på en annen prisindeks enn konsumprisindeksen kan lede til lavere ledighet hvis dette setter press på fagforeningene i den sektoren hvor disse er ekstra sterke. Et inflasjonsmål basert på skjermede varer og tjenester vil kunne føre til høyere sysselsetting i skjermet sektor, men lønnsmessig ramme de som allerede har jobb i denne sektoren.

Personalia:
Frode Meland er født i 1973 og har cand.polit.-graden fra UiB (1999). Han kommer fra Tjøme i Vestfold, er nå ansatt som forsker ved Rokkansenteret og har vært NFR-stipendiat ved UiB siden desember 1999.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.12.2003, kl. 10:15. Oppgitt emne: Do unions enhance macroeconomic performance?
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2003, kl. 13:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Frode Meland, tlf. 55589230, epost: frode.meland@econ.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.