Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Plasma total cystein: Sammenhengen mellom sykdom og risikofaktorer

Lina El-Khairy   
Lina El-Khairy disputerer 11. desember 2003 for dr. philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Plasma total cysteine: determinants and associations with disease"

Homocystein er en svovel aminosyre som finnes normalt i kroppen. Mange undersøkelser, blant andre Homocysteinundersøkelsen i Hordaland, har vist at personer med høye nivåer av homocystein i blodet har økt risiko for hjertekarsykdom og komplikasjoner og sykdom knyttet til svangerskap og fødsel. Videre påvirkes homocystein av livsstil og risikofaktorer for hjertekarsykdom som alder, det å være mann, røyking, kaffedrikking, blodtrykk, og kolesterol.

Cystein er en annen svovel aminosyre, som kjemisk er nært beslektet med homocystein, og som finnes i blodet i konsentrasjoner som er 20 ganger høyere enn for homocystein. Likevel har sammenhenger mellom denne aminosyren og sykdom vært lite studert.

I denne avhandlingen studerte man hvilke faktorer som henger sammen med cystein-verdier i blodet. Undersøkelsene ble gjort i data på 16,176 kvinner og menn som deltok i Homocysteinundersøkelsen i Hordaland i 1992-93 og Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) i 1997-98. Ved å kople på data fra Medisinsk fødselsregister kunne man studere sykdom i svangerskap og hos barnet ved fødselen. Sammenhenger mellom cystein og hjertekarsykdom ble undersøkt i Hordalandsundersøkelsen og i en stor europeisk pasient-kontroll studie. Hovedfunnene i avhandlingen er at cystein i blodet varierer med kaffedrikking, alder, kroppsmasseindeks, kolesterol og blodtrykk. Selv om homocystein og cystein samvarierer, fant man ikke bevis for at cystein er årsak til hjertekarsykdom eller sier noe om alvorlighetsgrad av slik sykdom. På den annen side var høye nivåer av cystein forbundet med økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet som svangerskapsforgiftning, lav fødselsvekt og tidlig fødsel.

Personalia:
Lina El-Khairy er født i 1974 i Jerusalem, og er utdannet B.Sc. i biologi fra Birzeit Universitetet på Vestbredden. Hun kom til Norge som kvotestudent ved Universitetet i Bergen i 1996 og tok mastergrad i health promotion i 1998. El-Khairy har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for Samfunnsmedisinske fag siden 1999 og ble finansiert med stipend fra Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.12.2003, kl. 10:15, Store auditorium , Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Lina El-Khairy, tlf. 55588516 , epost: lina.el-khairy@smis.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.