Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2003

NY DOKTORGRAD

Ulikhetens utfordringer: makt, hierarki og politisk endring i Dawro, Sør-Etiopia.

   
Master of Art Data Dea disputerer fredag 26. september 2003 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The Challenges of Integrative Power: Hierarchy and Political Change in Dawro, Southern Ethiopia ."

Denne avhandlingen omhandler det tidligere kongedømmet i Dawro- nå et agrarsamfunn med over en kvart million mennesker i det sørlige Etiopia- og er en analyse av menneskers liv og samfunn i en post-sosialistisk politisk situasjon. For å forstå det nåværende Dawro (i likhet med eksempler fra liknende samfunn), var det også nødvendig å se på den historiske prosess som har formet dette samfunnet frem til dagens situasjon. Selv om det skjedde noen påfallende fundamentale politiske transformasjoner i løpet av det 20. århundret, var det fremdeles en ide om yara (et hierarki av statusgrupper) som et hovedprinsipp for sosial ulikhet i Dawro. Dette studiet viser at helt siden kongedømmet Dawro ble en del av den moderne etiopiske staten mot slutten av det 19. århundret, og gjennom påfølgende politiske regimer og "moderniseringsforsøk", har det vært en tilbakevendende spenning mellom lokalt sosialt hierarki i Dawro, og moderne måter å organisere sosialt liv på. Etter et introduksjonskapittel, som tar for seg en rekke teoretiske tilnærmingsmåter, følger vi disse politiske endringsprosesser. De sentrale temaene her er politisk liv i landsbyer, slektskap og kongemakt, ideologiske konflikter, viktigheten av eiendom i samfunnspolitikk, og diversifiseringen av rurale yrker i det nåværende Dawro.

I avhandlingen blir det argumentert for at ideen om yara-hierarki kan spores tilbake til politiske prosesser i det tidligere kongedømmet Dawro, som hadde etablert et hegemoni over visse kulturelle forestillinger. Annekteringen av Dawro inn i den større stratifiserte verden i 1890-årene, skapte en situasjon som representerte en utfordring for ulikhetsprinsippet innenfor yara-systemet. Etter den sosialistiske revolusjonen på 1970-tallet, grep noen personer i Dawro muligheten til å mer åpenlyst utfordre lokale sosiale regler som ikke var i deres favør. Dette ble starten på en samfunnspolitisk prosess, hvor en hentydning til noen av de mest fundamentale symboler i Dawro, relatert til kongedømmet, slektskap, åndemedier osv., nå kan forårsake uenighet mellom personer fra ulike deler av samfunnet. Den nåværende nasjonalstatens virksomhet, som til tider er både snevert pragmatisk og også opportunistisk, har gjort at man i hovedsak anvender noen av disse misfornøyde personene som sine lokale talsmenn. Dette blir videre komplisert gjennom transformasjoner av visse deler av Dawro- samfunnet, og da spesielt praksisen med yara-ulikhet. Som et eksempel på hvorfor sosial ulikhet vedvarer i denne delen av verden, viser dette studiet at man må ta hensyn til både den lokale kulturelle og sosiale dimensjonen, samt den videre materielle og politiske kontekst dette samfunnet er en del av.

Dette studiet er basert på fjorten måneders feltarbeid utført i høylandet i Dawro i 1999-2000, og bygger på tre og en halv måned med tidligere feltarbeid.

Personalia:
Data Dea (1969) fikk graden Master of Art i Social Anthropology ved Addis Abeba University. Han ble tatt opp som m.phil.- student ved Institutt for sosialantropologi i 1998, og deretter tatt opp på dr.polit.-programmet i juni 1999. Statens Lånekasse for Utdanning har finansiert utdanningen hans.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.09.2003, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Data Dea, tlf. 55 58 92 48, epost: data.dea@sfu.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.