Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Tap av tenner og behov for erstatninger

   
Cand.odont. Tordis A. Trovik disputerer 10. desember 2002 for dr.odont.-graden med avhandlingen:
'Tooth extraction in general dental practice: A study of time trend, normative and perceived need for replacement'

Avhandlingen omfatter en beskrivelse av årsaker for å trekke tenner (ekstrahere) i Norge, en analyse av mulige forklarende faktorer relatert til behovet for erstatninger etter ekstraksjon, samt å etterprøve tannlegenes diagnose når tannkjøttssykdom var årsak for å trekke tannen. Analysene er utført på et landsdekkende utvalg av tannleger og deres pasienter.

Karies (tannråte) er fremdeles den vanligste årsak til tannekstraksjon blant nordmenn under 45 år, mens tannkjøttssykdom er den viktigste årsaken blant de som er eldre i 1998. Alle aldersgrupper viste redusert ekstraksjons hyppighet pga. karies mellom 1968-88, mens ingen forskjell ble funnet mellom 1988-98. Andelen ekstraksjoner pga. tannkjøttssykdom har vært relativ stabil fra 1968 til 1998.

Når man ser bort fra ekstraksjoner av visdomstenner og tenner som ble trukket i forbindelse med tannregulering (50%), vurderer tannlegen at omtrent en tredjedel av pasientene trenger en erstatning mens erstatningsbehovet er 'åpent' i en like stor andel pasienter. Estetikk og tannhelsemessige forhold er de viktigste forklaringsfaktorene for å anbefale en erstatning; pasientens alder, kjønn eller utdannelsesnivå har ingen betydning for tannlegens anbefaling.

Omtrent halvparten av pasientene ønsker en erstatning for tannen de fikk fjernet, og estetikk er igjen den viktigste forklaringsfaktoren. Eldre privatpraktiserende tannleger og kvinnelige pasienter viser størst enighet om videre behandling. Hvorvidt tannen er synlig eller ikke er likevel den viktigste forklaringen for sammenfallende syn på erstatningsbehovet.

Doktorgradsarbeidet viser at årsak til tannekstraksjon har vært relativ stabil det siste 10-år. Funnene indikerer likevel at den voksne befolkningen (³20 år) beholdt tennene sine 10 år lengre i 1998 sammenlignet med i 1988. Flere pasienter enn tannleger synes det er nødvendig å erstatte et tanntap, og hvorvidt tannen synes eller ikke er den viktigste enkeltfaktor som påvirker denne beslutningen.

Personalia:
Tordis A. Trovik er født i Bergen i 1956. Hun avla odontologisk embetseksamen i 1981 ved Universitetet i Bergen, og ble Master of Public Health i 1997 ved Universitetet i Tromsø. Hun har arbeidet i privat tannlegepraksis på Notodden i 15 år. Trovik er nå førsteamanuensis i odontologi ved Senter for internasjonal helse (SIH) ved Universitetet i Bergen, og instruktørtannlege ved Fagområdet kariologi ved Det odontologiske fakultet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.12.2002, kl. 13:15, Det odontologiske fakultet

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2002, kl. 10:15, Det odontologiske fakultet

Kontaktpersoner:
Tordis Trovik, Tlf: 55 58 64 77 / 55 97 49 28, epost: Tordis.trovik@odont.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.