Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Biologiske og prognostiske markører ved føflekkreft

   
Oddbjørn Straume disputerer 28. juni for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”" Biological and prognostic markers in cutaneous malignant melanoma"

Føflekkreft er den kreftform som øker mest i Norge; forekomsten er 6-doblet i løpet av de siste 30 år, og det er den hyppigste kreftform hos menn i alderen 30-54 år og hos kvinner 15-29 år. Tatt i betraktning hvor små svulstene oftest er når de blir oppdaget, er føflekkreft en av de mest aggressive kreftformer. Behandlingen er kirurgisk fjerning, og føflekkreft er lite følsom for strålebehandling og cellegift. Det har derfor vært viktig å kartlegge biologiske forhold ved denne kreftformen, for dermed å kunne formulere mulige alternative behandlingsstrategier. Hovedmålet for studien har vært å identifisere prognostiske markører assosiert med redusert overlevelse, samt å identifisere viktige tumorbiologiske nøkkelsteg i utviklingen av føflekkreft.

Nydannelse av blodkar (angiogenese) rundt og inne i en voksende kreftsvulst er avgjørende for at svulstene skal kunne vokse. Fire artikler i avhandlingen omhandler angiogenese, og det ble vist at høy kartetthet samt funn av kreftceller inne i blodkar var relatert til redusert overlevelse. Videre ble flere vekstfaktorer som er viktige for angiogenese, analysert. Motsatt ble det funnet at økt antall lymfekar rundt svulsten var relatert til bedret overlevelse.

Tre artikler omhandler gener som bremser cellesyklus (tumorsuppressor-gener; p16 og p53). Nedregulering av begge disse genene var knyttet til økt dødelighet, og vi fant at metylering av p16 var en viktig årsak til inaktivering av dette genet. Mutasjoner var sjeldne. Disse resultatene har gitt økt forståelse for de faktorer som bidrar til utvikling av aggressiv føflekkreft.

Personalia:
Oddbjørn Straume, født i Harstad i 1968 og oppvokst på Sørumsand og i Førde, ble cand. med ved Universitetet i Bergen i 1996. Etter endt turnustjeneste har han jobbet som stipendiat, ansatt av Den Norske Kreftforening, ved Avdeling for patologi, Gades Institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.06.2002, kl. 10.15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Oddbjørn Straume, 5597 3160(a), epost: oddbjorn.straume@gades.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), e-post: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.