Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Den tenkende soldat? – Verneplikt i Norge som demokratisk institusjon

   
Cand. Polit. Tom Skauge disputerer 25.oktober 2002 for dr.polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Den tenkende soldat? – Verneplikt i Norge som demokratisk institusjon”

Avhandlingen har som mål å undersøke om verneplikten i Norge bidrar til sivil kontroll av militæret. Påvirker vernepliktsoldatene sine militære omgivelser med sivile verdier og tenkemåter? Denne teorien om folkeforsvaret med røtter tilbake til den franske revolusjon, blir drøftet mot en alternativ hypotese: Blir unge menn som avtjener verneplikten preget av militære tenkemåter i tjenestetiden?

Avhandlingen legger til grunn at verneplikten utgjør en direkte kommunikasjonskanal mellom folk og militærapparat. Denne relasjonen ved verneplikten i Norge blir presentert historisk. De to hovedmodellene ”borger-i-uniform-modellen” og ”sosialiseringsmodellen” blir drøftet ved hjelp av spørredata, intervju og deltagende observasjon.

Avhandlingen konkluderer med at offiserenes evne til å påvirke soldatene med sine militære tenkemåter er begrenset, på enkelte områder så dårlig at det bør bekymre militære ledere. Soldatenes tillit til offiserene avtar i løpet av førstegangstjenesten. Avhandlingen gjør heller ikke entydige funn til støtte for ideen om verneplikten som bidrag til demokratisk styring av militæret. Primært er soldatene individualister som selv velger om de vil la seg prege av militære tenkemåter i tjenestetiden. Avhandlingens funn gir imidlertid ikke grunnlag for å avvise teorien om verneplikten som demokratisk institusjon. Forfatteren konkluderer med at verneplikten i Norge fortsatt fungerer som et av flere kjøleelement mot militære eventyr.

Personalia:
Tom Skauge kommer fra Bergen. Han er utdannet cand.polit. ved Universitetet i Bergen med fagene historie, sosialøkonomi og administrasjon og organisasjonsvitenskap. Han har jobbet som journalist, amanuensis og er i dag seksjonssjef ved Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU).

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.10.2002, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Tom Skauge, tlf. 55 32 88 69, 916 06 803, epost: tomskauge@hotmail.com
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), e-post: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.