Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Dødsfall og sykdom blant gravide og fødende kvinner i Tanzania

   
Cand.med Bjørg Evjen Olsen disputerer 25. oktober 2002 for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Motherhood- a hazardous endeavour. Maternal deaths and urinary tract infections in pregnancy in rural northern Tanzania”

Tidligere var mødredødeligheten svært høy i mange vestlige land, men er mye lavere idag. Imidlertid er den svært høy i mange utviklingsland. I Tanzania har Verdens Helseorganisasjon beregnet at 1 av 14 kvinner i fertil alder risikerer å dø i forbindelse med graviditet og fødsler. Der er mange årsaker til dette, blant annet mangel på kunnskap, penger, transport, kvalifisert helsepersonell og sykehus med operasjons- og blodoverførings-fasiliteter.

Bjørg Evjen Olsen sitt arbeid inngår i en større undersøkelse der Dr. Sven Gudmund Hinderaker og Evjen Olsen har undersøkt kvinner og nyfødte barn i et geografisk område bestående av 42 landsbyer og med en populasjon på omlag 143,000 innenfor Mbulu og Hanang distrikter i Arusha regionen. Dette prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Senter for Internasjonal Helse i Bergen og Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Evjen Olsen har kartlagt mødredødsfall ved å bruke flere informasjonskilder og metoder. Deretter ble familiene intervjuet om dødsfallene.

Hun har funnet en lavere forekomst av dødsfall enn i tilsvarende studier fra andre deler av Tanzania. Det er mulig at ambulansetjenesten og operasjonsmulighetene ved Haydom Sykehus bidrar til dette. I tillegg ble det blant annet funnet at den største årsaken til mødredød i dette området var hjernemalaria. Dette har ikke vært vist tidligere. Videre er forsinkelser i flere ledd, fra familien, landsbysamfunnet, og til helsevesenet muligens med på å bidra til at dødsfall skjer. Studien peker mot hvor viktig det er øke kunnskapen i samfunnet og ruste opp det eksisterende helsesystemet slik at livreddende og rask behandling kan gis til kvinner som får komplikasjoner. Dessuten er det viktig med forebyggende tiltak mot malaria blant gravide og i tiden etter fødselen, spesielt i områder med malaria epidemier. I siste del av avhandlingen har Evjen Olsen kartlagt og funnet en svært høy forekomst av urinveisinfeksjoner blant gravide. Dette skulle vært målt rutinemessig, men blir ofte ikke målt i svangerskapsklinikker i mange fattige land på grunn av kostnadene. Imidlertid vil urinveisinfeksjoner kunne medføre risiko for mor og barn. Det er derfor viktig å kartlegge dette slik at aktive tiltak for diagnostisering og behandling kan foretas.

Personalia:
Bjørg Evjen Olsen er født 21.12.1960 i Stavanger, og har tilbragt de fleste av oppvekstårene i Tanzania, Kenya, Etiopia., og siden i Mandal. Cand.med. fra Oslo i 1989. Doktorgradsarbeidet er utgått fra Senter for Internasjonal Helse (SIH) ved Universitetet i Bergen, og er finansiert av Norges Forskningråd og SIH. Hun er for tiden ansatt ved Haukeland sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.10.2002, kl. 09.15, Auditoriet Sykepleiehøgskolen Haraldsplass, Ulriksdal 10.

Kontaktpersoner:
Bjørg Evjen Olsen, tlf. 55 97 49 80 , epost: bjorg.olsen@cih.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), e-post: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.