Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Fagforeninger og konkurranse

Cand.polit. Odd Rune Straume disputerer 27. september 2002 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”"Trade unions and imperfect product market competition"

På hvilken måte vil fagforeninger ta hensyn til bedriftene sin konkurransesituasjon når de utformer sine lønnskrav? Vil bedrifter som må forholde seg til sterke fagforeninger kunne foreta strategiske markedstilpasninger for å påvirke fagforeningene sine lønnskrav? Et eksempel på slike markedstilpasninger kan være fusjoner. Disse og lignende spørsmål er gjenstand for teoretiske analyser i fem artikler som hver for seg tar opp ulike problemstillinger knyttet til lønnsdannelse og bedriftstilpasninger i markeder med ufullkommen konkurranse, hvor det strategiske samspillet mellom fagforeninger og bedrifter står sentralt.

En grunnleggende forutsetning i analysene er at fagforeninger foretar en avveiing mellom lønn og sysselsetting i utformingen av sine lønnskrav. En fagforening må derfor gjøre seg opp en formening om hvordan ulike lønnskrav påvirker sysselsettingen for fagforeningsmedlemmene. To av artiklene i avhandlingen tar opp spørsmålet om hvordan bedrifter kan påvirke lønnsnivået ved å fusjonere. En sentral konklusjon i analysen er at særlig internasjonale fusjoner kan være et effektivt virkemiddel for å redusere fagforeningene sine lønnskrav.

Et gjennomgående tema i analysene er hvordan eksistensen av sterke fagforeninger vil påvirke graden av konkurranse mellom bedriftene i en gitt bransje. I to av avhandlingens øvrige artikler identifiserer Straume markedssituasjoner hvor redusert konkurranse i arbeidsmarkedet (les: økt fagforeningsmakt) faktisk kan føre til økt konkurranse i produktmarkedet. Det er derfor ikke gitt at eksistensen av sterke fagforeninger vil være entydig negativt for forbrukerne.

Personalia:
Odd Rune Straume er født i Leikanger i Sogn i 1971, og oppvokst i Vik i Sogn. Han er cand.polit. med hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen i 1998. Doktorgradsarbeidet har vært finansiert av Norges Forskningsråd, og utført ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. Straume er i dag ansatt som forsker ved Samfunns- og Næringslivsforskning AS i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.09.2002, kl. 13.15, Auditoriet i Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Odd Rune Straume, tlf. 55589217 (a), 98637918 (p), epost: odd.straume@econ.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), e-post: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.