Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Økonomisk utvikling og økonomisk politikk

   
Cand.polit. Erik Nesset disputerer 7. juni 2002 for dr.polit.-graden i økonomi ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Four essays on determinants of economic growth and their implications for economic policy".

Doktoravhandlingen består av empiriske og teoretiske analyser av faktorer som direkte eller indirekte kan påvirke den økonomiske veksten i Norge. I en av analysene studeres årsakssammenhenger mellom eksport og produktivitet. De empiriske resultatene støtter her en hypotese om at den økonomiske veksten hovedsakelig er produktivitetsledet snarere enn eksportledet. En implikasjon av dette er at det sannsynligvis er viktigere å satse på bedriftsinterne produktivitetsstimulerende tiltak enn generell støtte til eksportindustrien.

I en av de andre analysene studeres effekter av offentlige tilskudd til brukerstyrt forskning og utvikling (FoU) i norske bedrifter. Det viktigste empiriske resultatet er her at offentlige FoU-tilskudd har en negativ effekt på endringer i bedriftsinterne FoU-utgifter: dvs. offentlige tilskudd erstatter i stor grad privatfinansiert FoU. Dette kan skyldes manglende FoU-"absorberende" kapasitet i mange bedrifter, spesielt i de mindre foretakene, og en oppgradering av FoU-kapasiteten/-kompetansen i bedriftene kan følgelig synes å være en forutsetning for å få bedre effekt av slik offentlig FoU-støtte.

I en mer teoretisk analyse vurderes forholdet mellom markedskonsentrasjon og omfanget av bedrifters innovasjons-aktivitet når markedet er preget av avhengighet mellom produsenter i en næringsklynge. Mens den tidligere litteraturen på feltet viser sprikende resultater når det gjelder modellenes implikasjoner for nærings- og konkurransepolitikk, nyanseres og klargjøres dette i det foreliggende arbeid. I avhandlingen settes det også fokus på metoder for å beregne bedre mål på betalingsvillighet for redusert reisetid i større offentlige infrastrukturprosjekt, noe som har konsekvenser for nytte-kostnadsanalyser av slike prosjekt.

Personalia:
Erik Nesset, født i Ålesund i 1957, tok graden Cand.polit. ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen i 1986. Han har tidligere arbeidet i forskningsavdelingen i Norges Bank og ved Høgskolen i Molde. Nesset er i dag ansatt ved Høgskolen i Ålesund og Møreforsking Molde.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.06.2002, kl. 13:15, Audtioriet i Ulrike Pihl hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Erik Nesset, tlf. 70161319 (a) / 70127005 (p), epost: e-post: en@hials.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.