Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Modernisering, politikk og fødselshjelp i Tanzania

   
Cand.polit. Karen Marie Moland disputerer 1. november 2002 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”"Giving birth in Kilimanjaro: The politics of knowledge in moral contexts"

Avhandlingen tar opp kontinuitet og endring i organisering av fødselshjelp i Kilimanjaro-regionen i Nord-Tanzania. Med utgangspunkt i fødselens kulturelle betydning og sosiale organisering undersøker den forholdet mellom makt, beslutningstaking og ulike typer kunnskap.

Studien analyserer fødsel som hendelser hvor ideer om moral er tett knyttet til ideer om modernisering og utvikling på den ene siden og kollektivt ansvar på den andre. Studiens hovedanliggende er å forstå de politiske, sosiale og kulturelle betingelsene for fremveksten av nye former for fødselshjelp utenfor den formelle helsetjenesten.

Moland diskuterer hvordan modernisering av samfunnet undergraver familiebasert fødselshjelp, hvor svigermor tidligere spilte en sentral rolle og argumenterer at en offentlig politikk som har ført til nedbyggingen av offentlige tjenester på den ene siden og økonomisk liberalisering på den andre, legger til rette for nye aktører i helsetjenesten. En av disse er landsbyjordmora som bygger sin praksis på erfaringskunnskap og tillit i lokalsamfunnet, snarere enn på formell utdanning og profesjonsstatus. I et stadig mer lagdelt helsesystem er landsbyjordmora de fattiges jordmor.

Studien analyserer ulike utforminger av jordmorgjerningen og legger særlig vekt på spenningsforholdet mellom jordmorpraksis som et uegennyttig kall og som inntektsgivende arbeid. Identiteten som jordmor utenom det offentlige helsevesenet forvaltes best gjennom demonstrasjon av uegennytte og kollektivt ansvar, samt underkommunikasjon av betydningen av inntekt. Studien diskuterer betingelsene for at landsbyjordmora skal lykkes i å bygge en inntektsgivende privat jordmorpraksis uten å bli fordømt som umoralsk og usosial i sitt eget lokalsamfunn.

Personalia:
Karen Marie Moland (1955) er født og oppvokst i Drammen. Hun er utdannet sykepleier og har jobbet med forebyggende helsearbeid i Øst-Afrika. Hun tok hovedfagseksamen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 1992. Hun har vært stipendiat på Senter for Internasjonal Helse/Universitetet i Bergen og er nå ansatt som høyskolelektor ved Sykepleierutdanningen ved Høyskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.11.2002, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1.

Kontaktpersoner:
Karen Marie Moland, 55 58 55 11 (a), 55 13 82 92 (p), epost: Karen.Moland@hib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), e-post: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.