Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Tannhelse og livskvalitet i Tanzania

   
Cand.odont Joyce Rose Masalu (44) disputerer 16.oktober 2002 for dr.odont.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Oral health behaviour and oral quality of life among students in Tanzania – Intervention opportunities”

Tannsykdommen karies øker i Afrika som en konsekvens av vestlig innflytelse med endringer i livsstil. Blant annet ser man at et kosthold rikt på fett og sukker blir vanligere i urbane strøk. Økt forekomst av tannsykdommer bør ikke være en uunngåelig konsekvens av økonomisk vekst i befolknings grupper som tradisjonelt har hatt en optimal tannhelse. Forebyggende programmer, tilpasset det enkelte land, økonomisk, kulturelt og politisk, bør derfor bygge på informasjon om de psykologiske og sosiale prosesser som ligger bak og styrer folks valg av livsstil. Joyce Masalu’s avhandling behandler tannhelse relatert atferd /livsstil og livskvalitet og studerer hvordan disse fenomener påvirkes av personlige, sosiale og økonomiske faktorer. Avhandlingen tar utgangspunkt i sosialpsykologisk teori som har vist seg å være nyttig for helseopplysningsformål. Hvorvidt tannhelsetilstanden har direkte konsekvenser for livskvalitet og velvære studeres også ved hjelp av kliniske og selvrapporterte funn. Data stammer fra universitets studenter i Tanzania og ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema, intervju og kliniske undersøkelse i 1999, 2000 og 2001. Personlige og sosiale faktorer som ligger til grunn for deltagernes beslutning om å begrense sitt sukker konsum og hvilke konsekvenser tannhelsetilstanden har for deres livskvalitet belyses i fem artikler. Avhandlingen bidrar med ny innsikt angående de faktorer som forklarer deltagernes tannhelseatferd og peker ut retningslinjer for praktisk forebyggende arbeid.

Personalia:
Joyce Rose Masalu er født i Tanzania 1957. Hun avla odontologisk embetseksamen i 1985 ved Universitetet i Dar es Salaam og ble Master of Public Health i 1996 ved Universitetet i Leeds. Masalu ble kvoteprogram stipendiat ved Universitetet i Bergen i 1998. Hun har erfaring fra tannhelseopplysningsprosjekter i Tanzania i samarbeid med DANIDA og har arbeidet som tannlege og lærer ved Muhimbili University College of Health Sciences i Dar es Salaam.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.10.2002, kl. 09.15, Det odontologiske fakultet

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.10.2002, kl. 11.00, Det odontologiske fakultet

Kontaktpersoner:
Joyce Masalu tlf: 55974691
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), e-post: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.