Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Offentlig politikk og private incitamenter

   
Cand.polit. Egil Kjerstad disputerer 4. januar 2002 for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

Essays on Public Policy and Private Incentives

Har innsatsstyrt finansiering av norske sykehus hatt noen virkning på antallet behandlede pasienter? Hvorfor investerer noen attføringsklienter i videreutdanning mens andre ikke gjør det, selv om de direkte kostnadene ved kursing er betalt av staten? Hvordan ser gode auksjonsmekanismer ut? Er det slik at auksjoner gir lavere priser for kjøper enn ved en eller annen form for forhandlinger med selger? Dette er noen av spørsmålene Kjerstad forsøker å svare på i sin avhandling.

Gjennomgangstemaet i avhandlingen er de styringsutfordringene man står overfor når offentlig politikk skal utformes i situasjoner preget av asymmetrisk informasjon og interessekonflikter. Asymmetrisk informasjon har man når aktøren som skal utføre en handling på vegne av andre, vet mer om viktige saksforhold enn den som ber om at handlingen skal utføres. Kan man se bort fra interessekonflikter, så representerer ikke asymmetrisk informasjon et styringsproblem. I mange sammenhenger er det likevel grunn til å tro at det finnes interessekonflikter mellom partene, og dette bør få konsekvenser for utformingen av kontrakten som inngås partene i mellom.

Innenfor hovedtemaet bidrar Kjerstad både med teoretiske og empiriske studier. Kjerstad finner at innføringen av innsatsstyrt finansiering av sykehussektoren i 1997, har bidratt til økt pasientgjennomstrømning ved norske sykehus. I et annet empirisk arbeid påpekes det at attføringsklienter, trass i gratis kursing, synes å ta omsyn til kostnadskomponenter som det offentlige normalt ikke kan ta hensyn til p.g.a. manglende informasjon. I avhandlingens rene teoretiske bidrag vises det at enkle, "laveste-pris" auksjoner kan være vel så hensiktsmessige som mer sofistikerte auksjonsmekanismer. Kjerstad konkluderer også, basert på data innsamlet for formålet, at "laveste-pris" auksjoner ikke nødvendigvis bidrar til lavere priser enn hva man kan oppnå ved forhandlinger mellom kjøper og selger.

Personalia:
Egil Kjerstad er født i 1960 i Ålesund. Han tok cand. polit.-graden ved Universitetet i Bergen med hovedfag i samfunnsøkonomi i 1987. Kjerstad har siden jobbet som planlegger i rådmannsstaben i Bergen kommune, som prosjektadministrator for United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) i Zambia, som seniorkonsulent i PriceWaterhouseCoopers og som forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen, hvor han også har sin nåværende stilling. Kjerstad er tilknyttet Program for helseøkonomi i Bergen (HEB).

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.01.2002, kl. 13.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus

Kontaktpersoner:
Egil Kjerstad, tlf. 55 95 97 93 (a), 55 13 99 24 (p), e-post: Egil.Kjerstad@snf.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), e-post: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.