Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Tuberkulin reaktivitet i en norsk befolkning

Cand.med. Hans Fredrik Jentoft disputerer 15. november 2002 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Tuberkulin reactivity in a young adult Norwegian population

Repeatability of the adrenaline-Pirquet reaction, agreement between various tuberculin tests results, prevalences and predictors of tuberculin reactivity and its association with atopy as well as asthma.

Norge har en spesiell metode for tuberkulintesting: adrenalin-Pirquet med norskprodusert tuberkulin. Avhandlingen har vist at denne metoden er like god som den anbefalte internasjonale metode. Vi kan nå sammenligne tuberkulinresultater. Norge skiller seg ogå ut ved å BCG vaksinere omkring 14 års alder, mens de fleste andre land BCG vaksinerer nyfødte.

Avhandlingen viser at 64% av nordmenn i aldersgruppen 20-45 år er tuberkulin positive. Blant de yngste undersøkte (20-24) år er bare 30% av kvinner og 36% av menn fortsatt tuberkulin positive 6-10 år etter at de ble BCG vaksinert. Dette er betydelig mindre enn ved undersøkelser på 1950-tallet. Forklaringen er muligens det lavere smittepress av tuberkulose i befolkningen. Andre faktorer som påvirker tuberkulintesten er foruten tuberkulosesmitte og BCG vaksinasjon også infeksjon med mykobakterier i jord og vann.

Tuberkulinreaksjonen øker med høyere alder, særlig hos menn, og er sterkere hos menn enn hos kvinner. Røyking viser seg også å øke tuberkulinreaksjonen, men ikke andre indikatorer på luftveisirritasjon som støveksponering i yrket, alder ved avsluttet utdannelse eller en dietfaktor som høy inntak av C vitamin som er betennelsesdempende.

Undersøkelser på slutten av 1980-tallet ga holdepunkter for at enkelte typer infeksjoner i tidlige barneår kunne påvirke utviklingen av immunsystemet i retning av mindre allergi og asthma. Senere undersøkelser har antydet at tidlig BCG vaksinasjon eller tuberkulosesykdom kunne ha samme effekt. Avhandlingen rapporterer 2 studier som undersøker om BCG vaksinasjon av norske ungdommer påvirker forekomst av allergi eller astma, men finner ikke slik effekt. Sannsynligvis er immunsystemet ferdig utviklet ved 14 års alder.

En ny tuberkulintest som er spesifikk for tuberkulosesmitte kan være på vei i internasjonal forskning.

Tittel på prøveforelesning : BCG vaccination in Norway: Continue or stop now?
(tid og sted: under)

Personalia:
Hans Fredrik Jentoft er født i Henningsvær i 1936 og ble cand. med. ved Universitet i Oslo i 1966. Han er spesialist i lungesykdommer og indremedisin og har vært ansatt på Haukeland sykehus fra 1975. Han har lenge arbeidet med tuberkulose og tuberkulin bl.a. som leder fra 1985 av Hordaland fylkes Sentrale Diagnosestasjon som flyttet til lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus i 1994.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.11.2002, kl. 14:15, Auditorium B 302, 3. etg. Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.11.2002, kl. 09:15, Auditorium B 301, 2.etg., Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Hans Fredrik Jentoft, Haukeland Sykehus: 55 975000, epost: hans.jentoft@helse-bergen.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.