Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Matematikklæring som tekstutvikling

   
Høyskolelektor Marit Johnsen Høines disputerer 7. mai 2002 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen :

"Fleksible språkrom. Matematikklæring som tekstutvikling."

Temaet i avhandlingen er knyttet til språkets rolle i forbindelse med å utvikle matematisk innsikt. Gjennom en teksteoretisk og dialogisk tilnærming (Bakhtin, Lotman) analyseres studenters arbeid for å forstå matematiske sammenhenger.

Matematikklæring framtrer som komplekse prosesser der det å forstå matematikk innebærer å forholde seg til flere måter å tenke på. Dette innebærer å kunne bevege seg mellom ulike forståelsesmåter. Språkets ordnende funksjon blir sentral. Matematikkfaget tilbyr måter å ordne på. Studien aktualiserer problemstillinger omkring hvordan og i hvilken grad matematiske tekster inngår i elevers undersøkende virksomheter.

Personalia:
Marit Johnsen Høines (1946) er fra Sauda og er utdannet lærer ved Høgskolen i Bergen (1967). Hun har praksis fra grunnskolen i Bergen og har siden 1984 arbeidet som lærerutdanner ved Høgskolen i Bergen, med hovedfag i matematikk didaktikk. Hun er forfatter av litteratur om matematikkundervisning. I perioden 1997 - 2001 har hun vært stipendiat i praktisk pedagogikk ved høgskolen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.05.2002, kl. 16:15, Høgskolen i Bergen, Avd. for lærerutdanning, Landåssvingen 15.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2002, kl. 10:15, Høgskolen i Bergen, Avd. for lærerutdanning, Landåssvingen 15.

Kontaktpersoner:
Marit Johnsen Høines, tlf. 55 585727 (a) 55130033 (p)
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.