Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Den norske peppermø

   
Cand.philol. Tone Hellesund disputerer 18. januar for dr. art. - graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Den norske peppermø. Om kulturell konstituering av kjønn og organisering av enslighet 1870-1940".

Avhandlingen gjør rede for de kulturelle, økonomiske og ideologiske forutsetningene for at en særlig "peppermøkultur" kunne utvikle seg fra 1870-årene og frem til 1. verdenskrig. Viktige forutsetninger for denne kulturen var kvinneorganisasjoner av ulike slag, nye muligheter for arbeid og utdannelse og et stort antall av ugifte og yrkesaktive middelklassekvinner i byene. Gjennom arbeids- og organisasjonsliv fikk en del ugifte middelklasse-/borgerskapskvinner mulig-het til å utvikle og rendyrke en særegen ideologi. En del av det ideologiske innholdet kretset rundt kvinnelighet som en positiv motsats til en problematisk maskulinitet. Ut fra dette sto også ulike kvinnefellesskap og intime venninneforhold sentralt. Parallelt med utviklingen av en egen "peppermøkultur", ble peppermøen som kulturell stereotypi skapt. Kvinnelighet og fravær av kvinnelighet er noe av det som står sentralt i fortellingene om den ugifte borgerskapskvinnen. Avhandlingen diskuterer hvorfor disse fortellingene ble fortalt nettopp i tiårene rundt 1900. Etter første verdenskrig endret stereotypiene om de ugifte borgerskapskvinnene seg og fikk nytt innhold. "Peppermøsamfunnet" mistet litt etter litt sin legitimitet, og de ugifte borgerskapskvinnene som gruppe mistet etterhvert sin etablerte posisjon i offentligheten. En ny type kvinnesak, psykoanalysen og den seksualliberale bevegelsen var noen av de faktorene som bidro til en generell "avfrøknifisering" av samfunnet fram mot andre verdenskrig. Avhandlingen anlegger et "skeivt" perspektiv på teamet enslig kvinnelighet, og peppermøen betraktes som en destabiliserende figur både i forhold til sin samtids kjønnssystem og i forhold til heteroseksualiteten som grunnleggende samfunnsnorm.

Personalia:
Tone Hellesund er født i 1967 og vokste opp i Åsane (Bergen). Hun tok hovedfag i etnologi i 1995 og arbeidet som fagkonsulent ved Norsk Folkemuseum før hun i 1997 begynte på et 4-årig doktorgradsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Hun arbeider nå ved Institutt for kulturvitenskap og kunsthistorie med et postdoktorprosjekt som også er finansiert av NFR.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.01.2002, kl. 10.15, Auditorium 2, Jusbygget, Magnus Lagabøtes plass 1. Disputasen er åpen for interesserte.

Kontaktpersoner:
Tone Hellesund, tlf. 55 58 22 54 (a), 55 19 85 22 (priv), epost: tone.hellesund@ikk.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Tine Rude, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: tine.rude@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.