Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

På sporet av nye vaksiner mot småbarnsdiaré

   
Cand. med. Thea Kølsen Fischer disputerer 14. november 2002 for den medisinske doktorgrad med avhandlingen

"Epidemiologic studies of rotavirus infection in Guinea-Bissau, West Africa"

Diaré er en av de vanligste årsakene til sykdom og underernæring blant småbarn i utviklingsland. På verdensplan fødes det årlig omkring 135 millioner barn; av disse vil ca. 12 millioner dø innen de fyller 5 år. Nesten 3 millioner av disse dødsfallene skyldes diarésykdommer.

Rotavirus er en av de hyppigste årsakene til alvorlig småbarnsdiaré, og finnes i 25-70% av barn som legges inn på sykehus for diaré. Rotavirus forårsaker anslagsvis 450 000 dødsfall årlig blant småbarn, 75-85% av disse dødsfallene finner sted i verdens fattige land. Mens 16% av alle verdens fødsler skjer i afrikanske land sør for Sahara, forekommer hele 33% av alle verdens rotavirusdiarédødsfall i denne regionen.

Symptomene på rotavirusinfeksjon varierer sterkt. I de mest alvorlige tilfellene arter den seg som en plutselig innsettende diaré med oppkast og feber, som raskt fører til et livstruende væsketap. Andre barn har bare milde eller ingen symptomer. Stort sett alle barn opplever en rotavirusinfeksjon før de fyller 2 år, det være seg i utviklingsland eller i industrialiserte land.

Tidligere undersøkelser tyder på at naturlig forekommende infeksjon beskytter mot ny rotavirusinfeksjon og mot rotavirusdiaré. Beregnet beskyttelse varierer imidlertid mye fra studie til studie. Det forhold at rotavirusinfeksjon medfører en viss grad av immunitet, blir utnyttet i framstillingen av vaksiner mot rotavirusdiaré. Rotavirussykdom kan ikke alene forebygges med alminnelige hygieniske tiltak, slik som bedring av drikkevann og hånd- og toaletthygiene. Derfor prioriteres utvikling og distribusjon av effektive vaksiner meget høyt av bl.a. Verdens Helseorganisasjon og det globale vaksineinitiativet Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).

Det overordnete mål med undersøkelsene som lå til grunn for doktoravhandlingen var å beskrive viktige epidemiologiske aspekter ved rotavirusinfeksjon i et av verdens fattigste land, Guinea-Bissau, i Vest Afrika. I befolkningsbaserte undersøkelser ble det utført intensive studier av rotavirussykelighet. Dessuten ble virusstammer karakterisert med moderne molekylærbiologiske metoder, og den naturlig oppnådde beskyttelse mot rotavirusreinfeksjon og rotavirusdiaré ble beregnet. Således viste analysene at naturlig rotavirusinfeksjon ga en betydelig (70%) beskyttelse mot senere rotavirusdiaré.

Ved å benytte resultatene fra Guinea-Bissau som modell for andre fattige utviklingsland, kan det sannsynliggjøres at omfattende vaksinasjon mot rotavirusdiaré vil føre til en reduksjon i barnedødeligheten i Den tredje verden.

Avhandlingen beskriver resultatene fra 4 publiserte artikler og to innsendte manuskripter.

Personalia:
Thea Kølsen Fischer er født i Århus i 1967. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Københavns Universitet i 1994, avsluttet turnus i 1997 og mottok deretter utdanningsstipend fra Det Medisinske Fakultet ved Universitet i Bergen. Essensielle deler av feltarbeidet ble utført ved Bandim Health Project, Bissau, Guinea-Bissau i 1997 og 1998, og deler av de molekylærbiologiske studiene ble utført ved Division of Viral and Rickettsial Diseases, National Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA, sommeren 2000.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.11.2002, kl. 12:15, Auditoriet i Armauer Hansens hus, Senter for internasjonal helse. Haukeland Universitetsykehus.

Kontaktpersoner:
Thea Kølsen Fischer, tlf: 55974593 eller +45 28779563, thf@ssi.dk, eller: Senter for internasjonal helse v/ Halvor Sommerfelt, tlf: 5597 4987 epost: halvor.sommerfelt@cih.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.