Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2002

NY DOKTORGRAD

Næringspolitikk og statlig regulering i norsk fiskeoppdrett

   
Cand.polit. Dag Magne Berge disputerer fredag 15. februar for dr.polit.-graden i offentlig administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Dansen rundt gullfisken. Næringspolitikk og statlig regulering i norsk fiskeoppdrett 1970 – 1997."

Avhandlingens tema er framveksten av og endringer i den statlige reguleringen i norsk fiskeoppdrett fram til lakseavtalen med EU i 1997. Den konsentrerer seg om reguleringen av eiendomsforhold i næringen, reguleringen av forholdet mellom oppdretterne og kjøper-/salgsleddet og reguleringen av produksjonen. Berge legger vekt på å analysere disse tre reguleringsområdene i sammenheng. De første reguleringene tok gjennom oppdrettsloven sikte på å utvikle fiskeoppdrettet som en næring bestående av små lokalt eide enheter, samtidig som råfiskloven ga oppdretterne en sterk posisjon i forhold til handelsleddet i næringen. I 1985 ble oppdrettsloven delvis liberalisert. Den ble ytterligere liberalisert i 1991, da også råfisklovens anvendelse for fiskeoppdrettet ble opphevet. Dette åpnet opp for de strukturendringer næringen har gjennomgått på 1990-tallet, preget av konsentrasjonstendenser og framvekst av større enheter. Men dagens næring er langt fra deregulert. Det er snarere tale om en reregulering. Gjennom fôrkvoteordningen har for eksempel produksjonen i næringen aldri vært så statlig gjennomregulert som nå.

I sin forklaring av denne utviklingen legger Berge vekt på å få fram bakgrunnen for fiskeoppdretternes politiske strategier i reguleringsspørsmålene. Her betones forhold som næringens sosiale rekruttering, eiendomsforhold, teknologi, kompetanse, næringsorganisering, holdninger og verdioppfatninger, samt samhandlings- og konfliktmønstre i næringen. I arbeidet legges det også vekt på hvordan institusjonelle forhold i de relevante statsapparatene, ikke minst i Fiskeridepartementet, og andre aktørers politiske posisjoner påvirker reguleringspolitikken ovenfor næringen. Avhandlingen viser videre hvordan oppdrettsorganisasjonene tilpasser sine politiske strategier til slike "realiteter" og utviklingen av dem. Berge analyser i lys av dette næringsaktørenes innflytelse på en statlig politikk som i sin tur virker tilbake på næringsutviklingen.

Avhandlingen viser de endringer både næring og den statlige reguleringen av den har gjennomgått. Gjennom sin historiske innfallsvinkel poengterer imidlertid Berge hvordan trekk både ved næring og statlig reguleringspolitikk som ble etablert ved de første reguleringene av oppdrettet, har lagt føringer for og delvis overlevd de reguleringsendringer som har skjedd siden.

Personalia:
Dag Magne Berge er født i 1955 i Sandnes. Han ble cand. polit. i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap i 1984. Han er nå forsker ved Møreforsking Molde. Han har tidligere yrkeserfaring hos Fylkesmannen i Rogaland og Sandnes kommune.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.02.2002, kl. 16.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.02.2002, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Dag Magne Berge, tlf. 71 21 42 96 (a), 71 25 39 28 (p), epost: dag.m.berge@himolde.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Tine Rude, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: tine.rude@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.