Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Filosofi som samtale

Forsker Alois Pichler disputerer 5. mai 2001 for dr.art-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Wittgensteins Philosophische Untersuchungen: Vom Buch zum Album

Avhandlingen tar opp spørsmålet om den ikke-lineære og ikke-systematiske "album"-stilen til Wittgensteins Filosofiske Undersøkelser (PI) står i et internalt forhold til innholdet i dette verket og dets metode. Selv om dette emne er blitt diskutert fra tid til annen i Wittgenstein-forskningen, så har ikke tesen at "album"-stilen er vesentlig ("stil-tesen") oppnådd å få et internasjonalt gjennomslag. Den vanlige oppfatningen er fremdeles at stilen til PI utgjør en stor mangel som Wittgenstein selv gjerne ville ha unngått, og at den i hvert fall ikke er mer enn et dekorativt element som presenterer verkets innhold med en viss litterær kvalitet.

Det er dessuten åpenbart at forsvarerne av "stil-tesen" ikke har fullt ut lykkes med å gi denne tesen et presist og eksegetisk relevant innhold. Det er på dette punktet avhandlingen tar sikte på å gi sitt bidrag. Den prøver både å gi "stil-tesen" et klart innhold og å forsvare den på en måte som vil anses som å være av betydning også av dem som nå er tilhengere av tesen at stil-spørsmålet er sekundært eller irrelevant. Omfattende filologiske og litteraturvitenskapelige studier av Wittgensteins Nachlass utgjør et vesentlig element i avhandlingens argumentasjon. De gir innsikt i tekst-, tanke- og formgenesen av PI og viser at sluttproduktet er et hele som ikke kan fordeles på innhold og form uten at man begår nettopp de feilene som Wittgensteins filosofi etter allmennlig akseptert fortolkning kjemper imot. I sentrum av arbeidet står tesen at sluttproduktet PI er komponert som en samtale mellom flere personer, og at innholdet og metoden til PI ikke kan fullt ut forstås uten at denne dialogiske eller polyfone komponenten, som fører til den omtalte "album"-stilen, blir ivaretatt.

Personalia:
Alois Pichler (f. 1966) er oppvokst i Sør-Tyrol, Italia. Han studerte teologi, tysk og filosofi ved Universitetet i Innsbruck, Østerrike. Etter at han fikk magistergraden i filosofi ved Universitetet i Innsbruck, begynte han i 1990 som konsulent ved Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen. I 1994 fikk han doktorgradsstipend fra Universitetet i Bergen ved Wittgensteinarkivet. Han er for tiden ansatt som forsker ved Wittgensteinarkivet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.05.2001, kl. 10.15, Auditorium 4 i Jusbygget (Dragefjellet).

Kontaktpersoner:
Alois Pichler tlf. 55 58 94 74, e-mail: alois.pichler@hit.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Kristin Sandereid, tlf. 55 58 90 34 (a), epost: kristin.sandereid@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.