Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Molecular epidemiology of Streptococcus pyogenes.

   
Cand.med. Haima Mylvaganam disputerer 22. juni 20001 for dr.med. graden med avhandlingen:

" Molecular epidemiology of Streptococcus pyogenes"

Sykdom fra bakterien Streptococcus pyogenes (gruppe A streptokokker - GAS) infeksjoner er som oftest kortvarig og ufarlige, men i enkelte tilfeller er bakterien årsak til svært alvorlige og livstruende sykdommer med betydelig dødelighet. I media blir bakterien ofte referert til som "kjøttspisende" eller som "Dødsbakterien".

I de senere årene har det mange steder i verden vært perioder med særlig mange tilfeller av slike alvorlige GAS sykdommer. Også i Norge har det vært utbrudd med alvorlig GAS infeksjoner, bl.a. på Vestlandet omkring 1993.

Doktorgradsarbeidet har vært å finne molekylærbiologiske forskjeller mellom GAS stammer som forårsaket overfladiske og ufarlige sykdommer, og stammer som forårsaket de livstruende sykdommer. Stammematerialet er hentet fra Haukeland sykehus under utbruddet på Vestlandet i 1993.

Analyser av deler av arvestoffet som bestemmer sykdomsfremkallende egenskaper var utført for å se etter forskjeller i stammene fra svært alvorlige og mindre alvorlige sykdommer. Disse undersøkelsene førte til at det ble identifisert kloner som var årsaken til de svært alvorlige infeksjonene.

Arbeidet omfatter også Streptococcus pyogenes stammer fra Tanzania. De fleste av disse stammene var motstandsdyktige for tetracycline. Gener som gjør bakterien motstandsdyktig mot dette antibiotika var påvist både i resistente og følsomme stammer.

En genetisk fingeravtrykk metode ble etablert, som viste god korrelasjon med serotyping av Streptococcus pyogenes.

Personalia:
Haima Mylvaganam tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Sri Lanka, Colombo. Hun har arbeidet i Sri Lanka og Storbritannia ved avdeling for indremedisin. Hun har vært involvert i forskning innen molekylær biologi i Norge og fikk 'Master of Science' innen mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 1994.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2001, kl. 09.15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Haima Mylvaganam, tlf. 55 97 46 13, E-post: Haima.Mylvaganam@cih.uib.no

Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Kristin Sandereid, tlf. 55 58 90 34 (a), epost: kristin.sandereid@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.