Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Skolestress, fysisk aktivitet og subjektive helseplager blant 11-15-åringer

   
Cand.med. Siren Haugland disputerer 16. november 2001 for dr.med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

School related stress, physical activity, and health complaints in adolescence’

Tidligere undersøkelser har vist at helseplager som hodepine, ryggsmerter og nervøsitet påvirker velvære og funksjonsevne blant barn og unge. Rapportering av slike plager ser ut til å ha økt i denne aldersgruppen de siste tiårene. Et mål med avhandlingen var derfor å studere forekomsten av helseplager blant 11-15-åringer, og hvor godt vi kan måle slike plager i denne aldersgruppen ved hjelp av spørreskjema. Videre var det en målsetning å se på forhold som kan påvirke nivået av plager. Blant voksne er det anerkjent at stress på jobben kan påvirke helsen negativt. Psykososiale forhold i skolens arbeidsmiljø har i liten grad blitt anerkjent som en trussel mot barn og unges helse. Tidligere forskning tyder på at deltakelse i fysisk aktivitet kan gi et lavere nivå av plager. Et siste mål var derfor å studere sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helseplager, og se på betydningen av fysisk aktivitet i forholdet mellom skolestress og plager. Basert på data fra Finland, Norge, Polen og Skottland, viser avhandlingen at en stor gruppe elever rapporterer et høyt nivå av helseplager allerede ved 11-års alder, med høyest nivå for jenter. Plagene uttrykkes ved psykiske eller kroppslige symptomer, men det er i stor grad de samme elevene som rapporterer et høyt nivå av begge typer plager. En oppfølgingsstudie over to og et halvt år basert på norske data viste ingen signifikant økning i rapportering av plager i denne perioden. Resultater fra norske data viste også at et høyt nivå av plager henger sammen med et høyt nivå av skolestress, og et lavt nivå av fysisk aktivitet. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og plager ser ut til å være svakere for jenter enn for gutter. Deltakelse i fysisk aktivitet ser ut til å ha mest positiv effekt for de elevene som opplever høyest grad av skolestress. Konklusjon: Et stort antall 11-15 åringer rapporterer et høyt nivå av helseplager. Slike plager ser ut til å kunne måles ved hjelp av spørreskjema i denne aldersgruppen. Plagenivået ser ut til å kunne reduseres ved hjelp av tiltak i skolemiljøet, og ved tiltak som kan øke barn og unges deltakelse i fysisk aktivitet.

Personalia:
Siren Haugland er født i Bergen i 1961. Hun tok medisinsk embetseksamen i 1988 og har Master i helsefremmende arbeid i 1994, begge grader fra Universitetet i Bergen. Hun har hatt et treårig doktorgradstipend fra Norges forskningsråd. Hun arbeider nå som førsteamanuensis ved Seksjon for sosialmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, og i allmennpraksis ved Danmarksplass legesenter.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.11.2001, kl. 10.15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1 etg.

Kontaktpersoner:
Siren Haugland, tlf. 55 58 61 93 / 55 58 61 00, epost: siren.haugland@isf.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Anette W. Petersen, tlf. 55 58 90 34 (a),e-post: anette.petersen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.