Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Evaluering av sysselsettingseffekter i sosiale tiltak.

   
Cand. polit. Astrid Louise Grasdal disputerer 22. juni for dr. polit-graden i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Evaluation of labour market outcomes with experimental and non-experimental methods".

Det er problematisk å måle effekter av sosiale tiltak som rehabiliterings- eller arbeidsmarkedstiltak fordi deltakerne i slike tiltak ofte utgjør en selektert gruppe sammenlignet med målgruppen for tiltaket. Mens en innenfor medisin har lang tradisjon for å benytte randomiserte forsøk for å evaluere virkninger av ulike behandlingstiltak, er denne metoden mer kontroversiell innenfor samfunnsvitenskapelige fag. I samfunnsøkonomiske evalueringer av sosiale tiltak er det i stedet vanlig å måle effekter ved hjelp av ikke-eksperimentelle, statistiske analysemetoder som på ulike måter tar hensyn til potensielle problemer med seleksjon.

I avhandlingens første del kombineres eksperimentelle data som ble samlet inn i to randomiserte forsøk med ikke-eksperimentelle data for å undersøke om eksperimentelle og ikke-eksperimentelle evalueringsmetoder gir samme resultat. Forsøkene ble gjennomført for å evaluere effekter av tverrfaglig rehabilitering av langtidssykemeldte med muskel-skjelettlidelser. Avhandlingen drøfter ulike metodiske problemstillinger knyttet til evalueringer av sosiale tiltak, og gir innsikt til diskusjonen om styrker og svakheter ved bruk av randomiserte forsøk versus ikke-eksperimentelle evalueringsmetoder for å identifisere effekter på utfallsmål som sysselsetting og inntekt.

I avhandlingens andre del benyttes ikke-eksperimentelle registerdata for å undersøke betydningen utdanningsnivå og type utdanning har for unge nyutdannedes erfaring med arbeidsløshet i de første årene etter at de entrer arbeidsmarkedet. Resultatene bekrefter at høyere utdanning reduserer risikoen for arbeidsløshet, men viser også at høyt utdannede som blir arbeidsløse, i likhet med arbeidsløse med lavere utdanning, har relativt høy sannsynlighet for å bli værende arbeidsløse over lang tid.

Personalia:
Astrid L. Grasdal er født i 1967 i Harstad. Hun tok cand. polit.-graden ved Universitetet i Bergen med hovedfag i samfunnsøkonomi i 1994. Grasdal er ansatt som forsker ved SEFOS (Senter for Samfunnsforskning) ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2001, kl. 13.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Astrid L. Grasdal, tlf. 5558 9224 (a), 5591 6623 (p), e-post: Astrid.Grasdal@econ.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Kristin Sandereid, tlf. 55 58 90 34 (a), epost: kristin.sandereid@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.