Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Effekt av pasientopplæring for astmatikere og lungesyke

   
Cand. med. Frode Gallefoss disputerer 6. april 2001 for dr. med. graden med avhandlingen:

"The effects of patient education in asthma and COPD - a randomized, controlled trial"

Avhandlingen sammenligner effekten av pasientopplæring på astmatikere og personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) med en gruppe som ikke fikk slik opplæring (kontrollgruppen). Opplæringen foregikk både i grupper (2 x 2 timer) og individuelt (1-2 timer) hos sykepleier og fysioterapeut. En behandlingsplan med anbefaling om tidlig intensivering av medisineringen ved forverring av sykdommen ble utarbeidet sammen med pasienten.

I en 12 måneders oppfølgingsperiode førte opplæring blant astmatikerne til en ca 70% reduksjon i primærlegekonsultasjoner og ca 70% reduksjon i sykmeldingsdager samt en dobling av andelen som brukte forebyggende medisinen som anbefalt, sett i forhold til dem som ikke fikk opplæring. I tillegg bedret pasienter i opplæringsgruppen lungefunksjonen med ca 6% og økte også livskvaliteten betydelig bl.a. ved å doble andelen som ble symptomfrie i forhold til kontrollgruppen. Kostnadsanalysen inkluderte kostnadene forbundet med opplæring, legekonsultasjoner, transport samt sykmeldinger og innleggelser. Opplæring resulterte i en reduksjon i kostnader fra kr. 16 000 i kontrollgruppen til kr. 10 500 i opplæringsgruppen. For hver astmatiker som ble symptomfri etter opplæring sparte man samtidig kr. 12 200.

Personer med KOLS som fikk opplæring registrerte i forhold til kontrollgruppen en gjennomsnittlig 85% reduksjon i primærlegekonsultasjoner og en drøyt 50% reduksjon i bruk av anfallsmedisin. Opplæring resulterte i en nær 50% reduksjon i gjennomsnittlige totale kostnader fra kr. 19 900 til kr. 10 600. For hver krone som ble brukt på opplæring, sparte man ca 5 kroner i totale kostnader.

I tillegg viser studien at personer med astma er mer tilfreds med håndtering av sin sykdom på lungepoliklinikken enn hos sin primærlege, mens personer med KOLS er like tilfreds med primærlegen som lungepoliklinikken. Pasientopplæring på lungepoliklinikken fører til økt tilfredshet med primærlegens håndtering av sykdommen blant personer med KOLS i oppfølgingsåret, men ikke blant astmatikerne.

Avhandlingen viser at pasientopplæring av personer med astma og KOLS har flere viktige effekter for den som er lungesyk til en lavere kostnad vurdert i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Arbeidet er utført ved Lungeseksjonen, Medisinsk avdeling, Vest-Agder Sentralsykehus. Avhandlingen utgår fra det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Undersøkelsen er støttet av Kvalitetsikringsfond II i den norske Lægeforening.

Personalia:
Frode Gallefoss er født i Tønsberg i 1956. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1984. Han har tidligere arbeidet ved Sentralsjukehuset i Aust-Agder, Arendal. Han er spesialist i indremedisin og lungesykdommer og er nå seksjonsoverlege ved Lungeseksjonen, medisinsk avdeling, Vest-Agder Sentralsykehus, Kristiansand.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.04.2001, kl. 10.15, Olavsalen, Haukeland Sykehus, Bergen

Kontaktpersoner:
Frode Gallefoss, Tlf 38073319. E-mail: frode.gallefoss@vas.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), epost: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.