Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Biologiske og fysikalske egenskaper hos materialer for tannproteser

Cand. odont. Mihaela Roxana Cimpan disputerer fredag den 19. januar 2001 for dr.odont.-graden ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"In vitro biological effects and physical properties of poly(methyl methacrylate)-based denture base resins"

Avtagbare proteser av akrylplast (gebiss) brukes til tannerstatning, særlig hos eldre personer, der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke andre løsninger. Behovet for proteser er tiltagende i mange land fordi antall eldre mennesker øker raskt. Det har ikke blitt gjort vesentlige endringer i protesematerialene, men det arbeides stadig med forbedringer med tanke på bedre livskvalitet hos de som bruker proteser. Den foreliggende avhandlingen omfatter biologiske, kjemiske, fysikalske og mekaniske egenskaper hos syv akrylater som er mye brukt til protesefremstilling. Resultatene viser at alle de undersøkte protesematerialene fyller de tekniske standardkravene til materialene. De biologiske egenskapene ble undersøkt ved å tilsette stoffer som ble lekket ut av akrylatene til cellekulturer for å se om cellene ble påvirket. En del av de eksponerte cellene ble forandret (apoptose) slik at de døde raskere enn normalt. Mengden og typen av akrylatkomponenter var avgjørende for hvor mange celler som ble indusert til unormal celledød. Spyttet vasker gradvis ut de samme komponentene som ble undersøkt når proteser er i bruk. Resultatene av cellekulturstudiene tyder på at celler i slimhinnen under proteser blir utsatt for skadelige stoffer fra akrylatproteser. Videre undersøkelser er nødvendige for å fastslå om noen av de slimhinnereaksjonene som kan forkomme ved bruk av akrylatproteser skyldes samme type celleforandringer som cellekulturstudiene viser. Resultater presentert i avhandlingen kan også være nyttig informasjon for produsenter av proteseakrylater med tanke på å forbedre produktene.

Arbeidet har vært utført med professor dr. odont. Nils Skaug, professor dr. odont. Nils Roar Gjerdet, professor dr. med. Roald Matre, og dr. med. Bjørn Tore Gjertsen som veiledere.

Personalia:
Mihaela Roxana Cimpan (36) ble utdannet som tannlege i 1990 ved Universitetet "Carol Davila" i Bukarest, Romania. Hun var instruktørtannlege der i vel to år, og i perioden 1990 -1994 arbeidet hun deltid i privat praksis og i den offentlige tannhelsetjenesten i Bukarest. I september 1994 ble hun opptatt som mastergradssudent ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen og begynte i januar 1997 på doktorgradsstudiet samme sted.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.01.2001, kl. 10.15, Auditorium 1, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Mihaela Roxana Cimpan, tlf. 55974601 (a), 55594612 (p).
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), epost: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.