Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2001

NY DOKTORGRAD

Nye metoder for diagnostikk av tuberkulose.

   
Cand.med. Tsigeweini Asgedom Tessema disputerer 19. april 2001 for dr.med.-graden med avhandlingen:

"Improved case finding in tuberculosis control by antigen detection, clinical scoring and serology".

Arbeidet utgår fra Senter for internasjonal helse og Avdeling for Mikrobiologi og immunologi, Gades institutt, Universitetet i Bergen.

Tuberkulose (TB) er et økende helseproblem i hele verden, særlig i fattige land, og Mycobacterium tuberculosis (Mtb) forårsaker mer syklighet og død enn noen annen enkel mikrobe. Effektive tiltak mot TB er avhengige av tidlig diagnose og behandling, og utviklingen av gode og rimelige diagnostiske hjelpemiddel er blant de høyest prioriterte oppgavene innen internasjonal TB kontroll. Den nåværende gullstandard for TB-diagnostikk, nemlig dyrking av Mtb i laboratoriemedier, er kostbar og meget langsom, og lite egnet i pasientrettet arbeid.

Målsetningen for dette doktorgradsarbeidet var å utvikle og teste ny TB diagnostikk, spesielt med tanke på tuberkulose i fattige deler av verden. Innsamlingen av materiale til undersøkelsene foregikk I 1996-1997 ved Tuberkulosesenteret i Addis Ababa, hvor 1000 konsekutive pasienter med symptom på lungesykdom ble intervjuet og deretter undersøkt klinisk, røntgenologisk og med tanke på Mtb i sputum. I Bergen ble siden pasientenes urin undersøkt med en såkalt ELISA-metode for påvisning av den Mtb-spesifikke komponenten lipoarabinomannan (LAM), mens pasientsera ble undersøkt med tanke på antistoff mot LAM. Pasientopplysninger og resultater av undersøkelsene i Addis Ababa ble utnyttet til å skape et enkelt diagnostisk score-system.

De ulike diagnostiske metodene ble undersøkt enkeltvis og i forhold til hverandre, og viste betydelig grad av sammenfallende resultater. LAM utskilling i urin synes vel egnet som diagnostisk kriterium, og den nye ELISA metoden viste relativ høy sensitivitet og spesifisitet. Også det kliniske score-stystemet virket lovende, og tillot kvantitering av sannsynligheten for at en pasient med uklare lungesymptom virkelig har TB. Bruk av dette enkle, diagnostiske prinsippet kan bli til stor hjelp under klinisk feltarbeid.

Personalia:
Tsigeweini Asgedom Tessema (33) er utdannet lege fra Etiopia (Addis Abeba University) i 1990. I 1995 begynte hun som forskningsstipendiat ("Kvoteprogrammet") ved Senter for internasjonal helse, UiB. Hun er i øyeblikket ansatt som stipendiat ved Senter for internasjonal helse ved UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.04.2001, kl. 09.15, Auditoriet, Armauer Hansens hus.

Kontaktpersoner:
Tsigeweini A. Tessema. Senter for internasjonal helse. tlf. 55975546
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Kristin Sandereid, tlf. 55 58 90 34 (a), epost: kristin.sandereid@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.