Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Europeiseringsprosesser i narkotikapolitikken

Cand. polit. Svanaug Fjær disputerer 15. desember 2000 for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Integrasjon og faglige fellesskap. Europeiseringsprosesser i narkotikapolitikken i Danmark, Nederland og Sverige.

Europeisk samarbeid på narkotikaområdet har en annen form enn tidligere internasjonalt narkotikasamarbeid. Organisatoriske og institusjonelle kjennetegn ved EU gjør at samarbeidet på narkotikaområdet preges av nettverksdannelser og styring på flere nivåer. Det er uklart om denne formen for styring vil skape tydeligere motsetninger mellom nasjonale strategier, eller om den vil fremme tilnærmingsprosesser mellom landenes politikk på området. Avhandlingen analyserer betingelsene for samarbeid og diskuterer hvilke effekter samarbeid har på et felt der det ikke er aktuelt å drive direkte harmonisering gjennom endringer av nasjonale regelverk. Effektene av slikt samarbeid drøftes gjennom en studie av hvordan den nasjonale sentralforvaltningen i Danmark, Nederland og Sverige deltar i europeisk samarbeid, og hvordan dette påvirker nasjonal forvaltning på narkotikapolitikkområdet i de tre landene.

Narkotikapolitikken blir utformet i et skjæringsfelt mellom kontrollpolitikk og helse- og sosialpolitikk. Samarbeidet i EU har bidratt til at helse- og sosialområdet skilles tydeligere fra kontrollpolitikken. Faglig og administrativt samarbeid bidrar dermed til en viss tilnærming mellom landene ved at skillet mellom helse og kontroll blir tydeligere på nasjonalt plan, noe som blant annet gjør det enklere å utforme klare helse- og sosialpolitiske tiltak som er fritatt fra kravene som følger av kontrollpolitikken. På den andre siden øker noen av ulikhetene mellom landene fordi EU-samarbeidet framtvinger en tydeligere begrunnelse og profilering av de nasjonale strategiene. Integrasjonsprosesser som skjer gjennom faglig og administrativt samarbeid er dermed ikke et hinder for videreutvikling av nasjonale strategier. En viktig forutsetning for en slik videreutvikling er imidlertid at en nasjonal strategi er forankret i et integrert politisk og faglig fellesskap, slik det er i Nederland og Sverige. I kontrast til disse landene er det politiske og faglige fellesskapet i Danmark preget av større fragmentering og motsetninger, noe som resulterer i at nasjonal profilering her blir vesentlig vanskeligere å håndtere.

Personalia:
Svanaug Fjær (født 1961) er oppvokst i Nærøy, Nord-Trøndelag. Hun ble cand. polit. i 1988, med hovedfag i sammenliknende politikk. Siden 1989 har hun vært ansatt som forskningsassistent, stipendiat og forsker ved Sefos.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2000, kl. 10.15, 10.15 i Ulrike Pihls Hus, professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Svanaug Fjær, tlf 55 58 97 72 (a), 55 29 07 45 (p), e-post: svanaug.fjar@sefos.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), epost: morten.steffensen@info.uib.no