Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Strategiske handlingsvalg under alternative forutsetninger

Cand.polit. Maria Sandsmark disputerer den 8. september for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen
"Essays on Conflict and Cooperation".
Avhandlingen omfatter fire artikler som dekker ulike temaer innen disiplinen Spillteori. Spillteoretiske modeller blir i samfunnsvitenskapelige fag brukt til å studere konsekvensene av enkeltmenneskers eller gruppers handlingsvalg, når deres atferd ikke bare påvirker egen situasjon, men også motspillernes. I økonomisk litteratur blir spillteori ofte benyttet til å studere strategisk bedriftsatferd i ulike markedssituasjoner, hvor en bedrifts overskudd både avhenger av egen prisstrategi og konkurrentenes prisstrategi, for eksempel i markeder med få produsenter. Matematiske metoder er sentrale i løsningen av spillteoretiske modeller.
Et ankepunkt mot å benytte tradisjonelle spillteoretiske modeller når menneskelig atferd skal beskrives eller forklares, er at metoden ofte krever strenge forutsetninger og forenklinger i forhold til den observerte virkeligheten. Hensikten med doktorgradsarbeidet har vært å utvikle alternative og mer realistiske modeller. Ved hjelp av nye modelleringsteknikker og mer avansert programvare, har Sandsmark studert samarbeid under usikker ressurstilgang med utgangspunkt i modeller der dette tidligere ikke har vært gjort. I tillegg finner Sandsmark at individer som ikke er rasjonelle, i den forstand at de har begrenset kunnskap om sine omgivelser, likevel kan lære seg rasjonell atferd på sikt, ved at de gjentatte ganger justerer sine handlingsvalg etter enkle prosedyrer.

Personalia:
Maria Sandsmark (32) kommer fra Geilo i Hallingdal og tok cand. polit.-graden i sosialøkonomi ved Universitetet i Bergen i 1995. Hun er i dag ansatt ved ECON Senter for økonomisk analyse i Stavanger. Doktorgradsarbeidet har vært finansiert av Norges Forskningsråd og utført ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.09.2000, kl. 13.15, Ulrike Pihls Hus. Professor Keysersgt. 1. Prøveforelesning holdes samme dag kl. 10.15, samme sted.

Kontaktpersoner:
Maria Sandsmark, tlf. 51 87 43 65 (a), tlf. 51 53 03 99 (p), e-post: maria.sandsmark@econ.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no