Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Symbolbruk i et kongedømme i Nildalen

Mag.art. Else Johansen Kleppe disputerer fredag, den 16. juni for dr.philos.-graden med avhandlingen:
"Material and Verbal Manifestations of Socio-cultural Institutions in an African Kingship. The Shilluk of Southern Sudan"

Kongedømmet som politisk system har minst 4.500 år lange tradisjoner i Nildalen . En rekke kongedømmer har gjennom tidene eksistert i dette område, og enkelte finnes den dag i dag. Et av disse er Shilluk kongedømmet med en kongerekke som omfatter mere enn tredve konger, og deres første konge regnes tradisjonelt å ha grunnlagt dette kongedømme omkring 1500. Det argumenteres imidlertid for en enda tidligere datering. Shilluk-folket bor ved Den Hvite Nil i Syd-Sudan, og deres kongedømme regnes blant de klassiske eksempler på afrikanske kongedømmer.
Kleppes utgangspunkt som arkeolog var å finne mulige relasjoner mellom sosiale institusjoner og materiell kultur, og spesielt materiell kultur brukt som symbol på makt og autoritet i et sentralisert politisk system. Klassifikasjon og typologi er sentrale emner, og Shilluks måte å klassifisere og bruke deres materielle kultur diskuteres i relasjon til konvensjonell klassifikasjon i arkeologien.

Personalia:
Else Johansen Kleppe er fra Danmark, og kom til Bergen som student. Hun ble mag.art. i Nordisk arkeologi ved Universitetet i Bergen i 1974. Deretter var hun i fem år universitetslektor ved University of Khartoum i Sudan. Fra 1981-84 var hun NAVF-stipendiat ved Arkeologisk Institutt, Universitetet i Bergen. Hun har også i en årrekke arbeidet ved Arkeologisk museum i Stavanger, og siden 1995 har hun vært førstelektor ved Bergen Museum, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2000, kl. 10.15, Aud. 4, Jus-bygget (Dragefjellet), Magnus Lagabøtesplass 1.

Kontaktpersoner:
Førstelektor Else Johansen Kleppe, tlf. 55 58 31 27 (a), 55 20 20 06 (p)
e-post: else.kleppe@bmu.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no