Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Læring og samhandling mellom mennesker

Cand. polit. Oddvar Martin Kaarbøe disputerer den 30 juni for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Five Essays on Equilibrium Selection in Evolutionary Games"
Avhandlingen studerer om samhandling mellom mennesker, som har begrenset rasjonalitet, vil resultere i at en sosial norm (likevekt) etableres. Et individ med begrenset rasjonalitet vil typisk følge en enkel atferdsregel, f.eks. "gjenta det som naboen gjør" (imitasjon). I avhandlingen legges det vekt på å studere om individer som følger slike enkle atferdsregler vil lære å samhandle på en "god måte". Hvis det er tilfellet vil en sosial norm bli etablert. Kaarbøe studerer også hvor lang tid det tar å etablere en sosiale norm. Med hensyn til økonomiske anvendelser er dette relevant, fordi teorien blir lite anvendbar hvis normen etableres svært langsomt.
Kaarbøe finner i sine studier at individer som følger enkle atferdsregler typisk lærer å samhandle på en god måte slik at en sosial norm blir etablert. I tillegg viser avhandlingen at dersom aktører er villige til å kombinere læring med eksperimentering, så øker forutsigbarheten med henhold til hvilken sosial norm som etableres. Den norm som velges ut, og hvor lang tid det tar før den etableres, avhenger imidlertid av hvilken type atferdsregel aktørene følger.

Personalia:
Oddvar M. Kaarbøe (31) er fra Sunndalsøra i Møre og Romsdal og arbeider nå som forsker ved Program for Helseøkonomi i Bergen. Under sitt arbeid med doktorgraden var han ansatt som universitetsstipendiat ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.06.2000, kl. 13.15, Ulrike Pihls Hus. Professor Keysersgt. 1. Prøveforelesning holdes samme dag kl. 10.15, samme ste

Kontaktpersoner:
Oddvar M. Kaarbøe, tlf. 55 58 38 76 (a), tlf. 55 32 58 25 (p),
e-post: oddvar.kaarboe@econ.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no