Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Stressreaksjoner etter militære ulykker

Cand. psychol Jarle Eid disputerer 2. desember for dr. psychol .-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Early Predictors of PTSD Symptom Reporting; The significance of contextual and individual factors".

Avhandlingen søker å klarlegge hvilke forhold som påvirker utviklingen av posttraumatiske stressreaksjoner hos militært personell som har opplevd livstruende hendelser i tjenesten. Vinteren 1994 forliste fregatten KNM Oslo og et HV- kompani ble rammet av snøskred på Kvamsskogen ved Bergen. En gruppe på mer enn 250 offiserer og menige som var involvert i disse ulykkene ble systematisk fulgt opp over en 12 måneders periode. Avhandlingen viser at selv om relativt mange overlevende viste høye nivåer av posttraumatiske stressreaksjoner i tiden like etter ulykkene, avtok reaksjonene vesentlig over tid. En mulig forklaring på dette kan være at Forsvaret i det psykososiale støttearbeidet etter de to ulykkene la stor vekt på tidlig oppfølging av personell, mobilisering av kollegastøtte og at avdelingene etter kort tid fikk gjenoppta tjenesten. Avhandlingen kartlegger om spesifikke situasjons- og individ faktorer på et tidlig tidspunkt, kan identifisere overlevende med høy risiko for å utvikle posttraumatiske stressreaksjoner og drøfter hvilken betydning dette kan få for forebygging og tidlig behandling etter større ulykker. Avhandlingen gir ny kunnskap om forhold som påvirker utviklingen av posttraumatiske stressreaksjoner over tid og bidrar til å belyse viktige prinsipper for forebyggende arbeide etter alvorlige ulykker.

Personalia:
Jarle Eid er født i Horten i 1958. Han avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1984. Han var deretter militærpsykolog i Forsvarets Sanitet i perioden 1985-86. Fra 1986 og frem til i dag har han vært ansatt som høgskolelektor og senere 1. amanuensis ved Sjøkrigsskolen. I perioden 1994-97 hadde han bistilling som militærpsykolog i Forsvarets Sanitet og fra 1997 - 2000 bistilling som 1. amanuensis II ved Institutt for Samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.12.2000, kl. 1015, Auditoriet i Christiesgate 12 (1.etg.).
Prøveforelesninger: Fredag 1. desember kl 1615 og 1715 i Auditoriet i Christiesgate 12 (1.etg).

Kontaktpersoner:
Jarle Eid tlf. 55 50 50 90 (a), 55 93 00 38 (p), e-mail: jeid@sksk.mil.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no