Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2000

NY DOKTORGRAD

Fertilitet i Tanzani

Cand. polit. Astrid Blystad disputerer 14. oktober for dr. polit. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Precarious procreation: Datoga pastoralists at the late 20th century".
Avhandlingen argumenterer for at forståelse av menneskelig fertilitet krever en tilnærming utover et begrenset fokus på menneskelig reproduksjon. Arbeidet illustrerer hvordan idéer og praksiser knyttet til svangerskap, fødsel, barsel, barnløshet og barnedødelighet må forstås i konkret materiell, historisk, og sosio-kulturell kontekst. Studien trekker hovedsakelig på etnografisk materiale fra det pastorale datoga-folket i det nordlige Tanzania.
En hårfin balanse mellom fruktbarheten til mennesker, dyr og planter er karakteristisk for området. Denne gjensidige avhengigheten har fremskaffet omfattende kunnskap knyttet til det naturlige miljøet. Beskjeftigelsen med fruktbarhet, med opplevelse av sårbarhet, samt med verning og forsvar av truet fertilitet kommer til uttrykk gjennom daglig-tale og praksis, gjennom sang, dans og poesi i ulike rituelle kontekster, samt gjennom politisk aktivitet.
Opplevelsen av en til dels dramatisk materiell marginalisering og politisk stigmatisering de siste 20 år har ført til en oppblomstring av strategier der særlig gifte kvinner søker å forsvare pastoralt liv og pastorale verdier. I store politiske mobiliseringer konfronterer datoga-kvinner lærere og utviklingsarbeidere, politikere og byråkrater med anklager om ’overgrep mot kvinners kropper’. Dette politiske innslaget fremstår som en anomali i et etnografisk landskap der patriarkalsk samfunnsstruktur og politisk mannsdominans har vært et gjennomgangstema. Studien argumenterer for at dette "patriarkalske" bildet til dels er skapt av forskning som inntil ganske nylig har vært sterkt mannsdominert.

Personalia:
Astrid Blystad er oppvokst på Bjørkelangen i Akershus. Hun er sykepleier og tok hovedfag i sosialantropologi i 1992. Samme år ble hun universitetsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi med arbeidsplass på Senter for utviklingsstudier, UiB. Siden 1997 har hun vært ansatt som førsteamanuensis på Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.10.2000, kl. 10.15, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Astrid Blystad, tlf. 55 58 61 61 (a), 55 28 78 80 (p), epost: Astrid.Blystad@isf.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no