Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Psoriasis og livskvalitet

   

Cand.polit. Astrid Klopstad Wahl disputerer 4. desember 1999 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Quality of life and coping among patients suffering from psoriasis.

Hensikten med denne studien var å få kunnskap om livskvalitet og mestring blant pasienter med psoriasis som ble behandlet ved hudavdelinger på sykehus. Studien viser at denne pasientgruppen har lavere livskvalitet enn normalbefolkningen. Pasienter som opplever større grad av fysiske plager spesifikt til psoriasis, slik som eksempelvis kløe og brenning i huden, opplever også større vanskeligheter knyttet til det å leve med psoriasis og dårligere livskvalitet. Pasienter som benytter mer følelsesmessige strategier, slik som eksempelvis å bekymre seg over problemet, rapporterer dårligere livskvalitet. Pasienter som opplever mindre sosial støtte fra de nærmeste rapporterer også dårligere livskvalitet. I lys av resultatene fra denne studien kan man anta at psykososiale tiltak slik som opplæring i behandling av symptomer, håndtering av stress og utvikling av spesielle ferdigheter knyttet til mestring kan ha positiv innvirkning på pasientenes livskvalitet.

Personalia:
Astrid Klopstad Wahl er født i Førde, og var ferdig sykepleier i 1986 og cand.polit med hovedfag i sykepleievitenskap i 1992. Siden 1994 har hun vært ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen. Hun er også ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Lørdag 4. desember 1999 kl. 10.15 i Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Cand.polit. Astrid Wahl, tlf. 32 20 64 67, e-mail: Astrid.Klopstad.Wahl@hibu.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no