UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Atferd og akustikk
Rune Vabø disputerer fredag 28. Mai for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Measurements and correction models of behaviourally induced biases in acoustic abundance estimates of wintering herrring (Clupea harengus L.)"
Avhandlingen omhandler aspekter av adferd hos overvintrende sild som har direkte innvirkning på akustiske mengdemåling av denne bestanden. Atferden er knyttet til dynamikken i det bestemte økosystemet hvor fisken overvintrer og til den tilstanden fisken befinner seg i under overvintring. Arbeidet omfatter kvantifisering av de mest betydningsfulle atferdsbaserte feilkildene og modellering av den totale effektene av disse feilkildene slik at den målte akustiske refleksjonen kan korrigeres.

Personalia: Rune Vabø er født og oppvokst i Bærum. Han er utdannet som sivilingeniør fra NTH i Trondheim innen fundamentalfysikk våren 1994. Tidligere er han også utdannet som dataingeniør. Han har siden høsten 1995 vært ansatt som NFR-stipendiat ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 28. mai 1999, kl. 09.15, Auditoriet, Inst. for mikrobiologi, Jahnebakken 5

Kontaktpersoner:
Siv.ing. Rune Vabø, Havforskningsinstituttet i Bergen, tlf. 55 23 85 00
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no