UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Transportnett, reisemønstre og regional utvikling

Cand.oecon. Inge Thorsen (41) disputerer 23. april for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Spatial Interaction Modeling and Consequences of Topographical Barriers in the Transportation Network on Location Profiles and Travel Demand"

De ulike enkeltarbeidene i avhandlingen er delvis knyttet til hverandre gjennom felles metodisk tilnærming, og delvis gjennom felles problemområde innenfor regionaløkonomi. Formålet har vært å bidra i utviklingen av modeller og analyse i økonomiske vurderinger av endringer i vegnettet. Metodisk sett gir avhandlingen en empirisk basert vurdering av tradisjonelle (gravitasjons-)modeller for å beregne reisemønstre. Samtidig brukes datamaterialet til å finne hvordan nyetablerte vegforbindelser påvirker mønsteret av arbeidsreiser. Det utvikles videre alternative modeller for pendling og flytting, der geografien er beskrevet gjennom et transportnettverk. Modellen for flyttestrømmer åpner også for å beregne endringer i det regionale bosettingsmønsteret. Bostedsvalg er i tillegg behandlet rent teoretisk i en analyse av de effektene som virker inn når ferjeforbindelser erstattes med bro/tunnel. På grunnlag av en generell likevektsmodell for bosetting og sysselsetting er det i siste del av avhandlingen gjennomført beregninger for hvordan nye vegforbindelser vil påvirke lokaliseringsmønstre og regional utvikling i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Personalia:
Inge Thorsen er født i Haugesund, 1958. Han er cand. oecon. fra Universitetet i Oslo, 1983. I perioden 1984-1987 var han ansatt ved Universitetet i Bergen. Etter 1987 har han vært ansatt ved det som nå er Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for helse- og samfunnsfag i Haugesund.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 23. april, kl. 10.15. Prøveforelesning: Torsdag 22. april, kl. 14.15. Selvvalgt emne: "Beregning av flytte- og pendlestrømmer gjennom en nettverksspesifisert likevektsmodell for befolkning og sysselsetting." Både disputasen og prøveforelesningene holdes i Ulrike Pihls hus.

Kontaktpersoner:
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), 55 12 56 91 (p)

Avhandlingen kan fra Byttekontoret ved Universitetsbiblioteket, tlf. 55 58 88 38