UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Overvåking av krill

Ronald William Tanasichuk disputerer 9. april 1999 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandling:

Euphausiids in a coastal upwelling ecosystem: Their importance as fish prey, interannual variations in euphausiid population biology and productivity, and some implications of these changes for fish production.

Krilldelen av studiet består av overvåking av vekst, mengde og størrelsefordeling, samt reproduksjon og produksjons-karakteristikka av to krillarter, Thysanoessa spinifera og Euphausia pacifica fra kysten av British Columbia, Canada, 1991-1996. Disse artene ble studert fordi de ble funnet å være de dominerende byttedyr for fisk. Mengden av voksne T. spinifera avtok med 85 prosent mellom 1991 og 1996. Motsatt var mengden av voksne E. pacifica doblet i 1992 som følge av en meget god rekruttering i år med sterk oppstrømming.
Dagsrasjon og fødesammensetning av noen kommersielt viktige fiskearter ble fulgt mellom 1985 og 1996. Det var ingen spesielle forandringer i daglig inntak; krill stod for minst 90 prosent av daglig inntak i løpet av undersøkelsesperioden. Størrelse og artssammensetning av krill spist av Stillehavslysing (Merluccius productus), den dominerende planktonspiser, ble også overvåket. Arten spiste hovedsakelig på T. spinifera over 17 mm lange. Størrelsen på ung sild og overlevingsraten til laks ble redusert når mengden av T. spinifera avtok. Vekst og dødelighetsraten hos voksen sild forandret seg ikke, heller ikke lengde-vektforhold hos sild, lysing og pigghå. Sannsynligvis fordi disse artene spredte seg for å minske fødekonkurransen.
Dette studiet viste at krills populasjonsbiologi og produktivitet kan variere betydelig som følge av forandringer i havmiljø og artsrelasjoner. Derfor må et hvert studium av forhold mellom fiskeproduksjon og krill-biologi ta hensyn til den del av krillmengden som utnyttes av fisk. Men man må være oppmerksom på at bare noen fiskearter og/eller noen aldersklasser kan tilpasse seg endringer i tilgang på krill. Derfor må slike variasjoner i tilpasninger også bli beskrevet og evaluert for at man skal kunne forstå hvordan forandringer i havet influerer på produktivitet av fisk.

Personalia: Ronald William Tanasichuk er født i Edmonton, Alberta, Canada i 1953. Han ble tildelt Bachelor of Science grad (Honours) ved University of Alberta i 1975. Han oppnådde Master of Science graden ved University of Alberta i 1978 og ble tilsatt som forsker ved Canadian Department of Fisheries and Oceans i 1982.

Tidspunkt og sted for prøveforelsningene: Torsdag 8. april 1999, Lite Auditorium, rom 2142, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kl. 12.15 oppgitt emne: Consequences of advection and migration for pelagic populations

kl. 13.15 selvvalgt emne: The population biology of Pacific herring (Clupea pallasi) from the southwest coast of Vancouver Island, Canada.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 9. april 1999 kl. 10.15, Stort Auditorium, rom 2144, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktperson: Professor Ulf Båmstedt, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, tlf. 55 58 44 16 (a)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, 55 58 90 43 (a).