UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Den offisielle historieskrivningen i Danmark

PhD. Karen Skovgaard-Petersen disputerer 6. februar 1999 for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Historiography at the Court of Christian IV (1588-1648). The Latin Histories of Denmark by Johannes Pontanus and Johannes Meursius.

Avhandlingen behandler to latinske danmarkshistorier skrevet på bestilling av Christian den 4. i 1620- årene og 1630-årene. Den danske regjeringen satte store ressurser inn på å få en fremstilling av landets historie på latin med det formål å sikre en - sett med danske øyne - tilfredsstillende presentasjon av Danmark blant utenlandske diplomater, politikere og intellektuelle. Avhandlingen fokuserer på samspillet mellom de ansatte historikerne, tidens litterære krav og den danske regjeringens ønsker. Det påvises hvordan viktige politiske spørsmål i samtiden avspeiles i den historiske fremstillingen, særlig forholdet til arvefienden Sverige. Avhandlingen gir ny innsikt i et sentralt men forsømt område av Christian d. 4.s kulturpolitikk.

Personalia
Karen Skovgaard-Petersen er født 1962 i København. I 1992 tok hun Phd-graden i latin ved Københavns universitet. Siden 1997 har hun vært ansatt som stipendiat ved IKRR, klassisk avd., Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen: 06. 02. 99, kl. 10.15, Sydneshaugen skole, Aud. B.
Prøveforelesninger: 5. februar. kl. 16.15, Sydneshaugen skole, Aud. A.
Selvvalgt emne: En rejse til det forjættede land - korstogsteologi i skriftet De Profectione Danorum in Hierosolymam (c. 1200).
Opgitt emne: Brudd eller kontinuitet? Pontanus' og Meursius' Danmarkshistorier sett i sammenheng med europeisk historieskrivning i middelalderen og tidlig nyere Tid.

Kontaktpersoner
PhD. Karen Skovgaard-Petersen (p.t. Bologna), tlf. 00 39 051 34 13 28.
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43

Avhandlingen kan fra Byttekontoret ved Universitetsbiblioteket, tlf. 55 58 88 38