UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD
 

Kvinner med urinlekkasje - de fleste kan hjelpes

Cand. med. Arnfinn Seim disputerer 19. februar for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Women with urinary incontinence. Consultation behaviour and management in general practice.»
En spørreundersøkelse gjennomført i Rissa kommune viser at nesten 1/3 av kvinner over 20 år har plager med urinlekkasje, men bare hver tredje eller fjerde av disse har søkt hjelp. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet et program for utredning og behandling av urinlekkasje i allmennpraksis, og kvinner med denne plagen ble oppfordret til å søke hjelp hos kommunelegen. Avhandlingen er et resultat av et forskningsprosjekt som har foregått i
primærhelsetjenesten i Rissa i samarbeid med Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Undersøkelsen følger 105 kvinner gjennom utredning og behandling hos sin allmennpraktiserende lege, og de er blitt fulgt opp i inntil 5 år etter at behandlingen ble avsluttet.

De fleste av de 105 kvinnene som søkte hjelp hadde betydelige plager, og mange hadde redusert livskvalitet. Viktige elementer i behandlingen var bekkenbunnstrening hos fysioterapeut, elektrostimulering, og østrogen til kvinner som hadde passert overgangsalderen.
Etter behandling og ett års oppfølging oppgav 70 prosent av pasientene å være helt bra eller mye bedre av sin urinlekkasje. Kun 16 prosent av kvinnene ble henvist videre til spesialist p.g.a. dårlig resultat av behandlingen, resten av pasientene ønsket ingen ytterligere behandling enn den de hadde fått hos primærlegen. Ved etterundersøkelse etter fem år oppgav fremdeles over halvparten av pasientene at de var helt bra eller mye bedre sammenliknet med før behandling.
Avhandlingen viser at langt de fleste kvinner med urinlekkasje kan behandles effektivt i primærhelsetjenesten med enkle metoder. Kvinner med denne plagen oppfordres til å søke hjelp.

Personalia: Arnfinn Seim er født i Tana i 1956, og tok sin medisinske embetseksamen i Trondheim i 1982. Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Siden 1987 har han vært kommunelege 1 i Rissa, siden 1996 kombinert med stilling som førsteamanuensis i allmennmedisin ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 19. februar kl 10.15, Armauer Hansens Hus, Haukeland sykehus, Bergen.

Kontaktpersoner:
Cand. med. Arnfinn Seim, tlf. 73 59 87 80 (a), 73 85 10 57 (p), e-mail: arnfinn.seim@medisin.ntnu.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no