UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Sosial endring og kulturell kontinuitet
Cand. Polit. Ole Bjørn Rekdal disputerer 19. juni for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«The invention by tradition: Creativity and change among the Iraqw of northern Tanzania»
Avhandlingen tar utgangspunkt i etnografisk materiale fra iraqw-folket, og er basert på tilsammen to års feltarbeid i det nordlige Tanzania. Avhandlingen tar for seg samspillet mellom ulike etniske grupper i et område som er sterkt preget av språklig og etnisk mangfold, og det legges vekt på regionale og historiske sammenhenger, forhold som ofte nedtones i nyere arbeider om globaliseringsprosesser. Med fokus på tradisjonell medisin, symbolske systemer, myter, ritualer og regional politisk økonomi illustrerer de fem artiklene i avhandlingen hvordan såkalte "tradisjonelle" samfunn, som ofte blir framstilt som statiske og sårbare, har tilpasset seg rask og omfattende sosial endring på måter som samtidig har sikret kontinuitet i grunnleggende kulturelle trekk.

Personalia: Ole Bjørn Rekdal er født i Molde i 1959. Han fullførte sin utdanning som sykepleier i 1984 , og fikk sin cand. polit.-grad i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen i 1991. Han har vært universitetsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi (UiB), og ble fra 1998 ansatt som høgskolelektor på videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Bergen.

Tid og sted for disputasen: kl. 10.15, 19. juni i auditorium 1, Dragefjellet skole.

Kontaktpersoner: Ole Bjørn Rekdal, tlf. 55 58 78 24 (a), 55 28 78 80 (p).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no