Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Spesialpedagogene og enhetsskolen

   
Cand. polit. Bodil Ravneberg disputerer 12. november 1999 for dr.polit.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Normalitetsdiskurser og profesjonaliseringsprosesser. En studie av spesialpedagogenes yrkesutvikling 1880-1990".

Avhandlingen undersøker hvilke betingelser som har lagt til grunn for spesialpedagogisk profesjonalisering fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Arbeidet innenfor abnormskolen, skolehjemmene og særskolen er røttene til det som senere har blitt kalt for spesialundervisning. I første halvdel av 1900-tallet var disse lærernes og lærerinnenes arbeidsoppgaver knyttet til utskilling, segregering og særundervisning. I andre halvdel av dette århundre ble arbeidsoppgavene knyttet til normalisering og integrering. De ulike undervisningsinstitusjonene knyttet til seg ulike lærere som etablerte Statens Spesiallærerskole i 1961. I 1991 ble Statens Spesiallærerhøgskole integrert i universitetssystemet. Da ble skolen omorganisert til Institutt for spesialpedagogikk.

Ravneberg viser hvordan endringene og dynamikken i spesialpedagogenes yrkesprofil har vært tett koplet til synet på normalitet som har fordret en mangesidig profilering over en hundreårsperiode: som håndgjerningslærere og håndarbeidslærerinner, som pedagogiske terapeuter og som spesialpedagogiske rådgivere. Yrkesgruppens utvikling kan ses som et normalitetens speil, preget av mangfold, rangordning og klassifisering, til samling, utvidelse og inkludering. En tese i avhandlingen er at enhetsskoleprosjektet, som et ledd i moderniseringen av Norge, har lagt spesielle føringer på spesialpedagogenes profesjonaliseringsprosess. Enhetsskoleprosjektet har vært premissgiver for utforming av arbeidsoppgaver og arbeidsdelingsprosesser knyttet til klassifisering, differensiering og integrering. Samtidig har spesialpedagogene deltatt i grensedragningsprosesser mellom normalitet og avvik gjennom behovsdefinisjoner og kunnskapsutvikling.

Personalia:
Bodil Ravneberg er født i Bergen 15.11.1961. Hun tok hovedfagseksamen ved Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap våren 1992. Bodil Ravneberg har vært stipendiat ved Institutt for praktisk pedagogikk i årene 1993 til1995 og ved Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra 1995 til 1998. Hun er nå ansatt som forsker ved Senter for Samfunnsforskning (SEFOS) på et prosjekt om funksjonshemmedes dagligliv og tjenesteyting.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 12. november 1999, kl. 1015, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Cand.polit. Bodil Ravneberg, tlf. 55583194 (a), 55271592 (p). e-mail: bodil.ravneberg@sefos.uib.no, fax 555889713.
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55589043 (a), tlf. 55125691 (p).
e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no