UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Kvinners innpass i politikken
Cand.polit. Nina C. Raaum, disputerer den 12. mai for dr.polit.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Makt, demokrati, kjønn. Norsk folkestyre i nordisk lys".
Avhandlingen handler om politisk aktivisering blant kvinner, særlig i tiden etter 1970. Raaum belyser kvinners innpass i folkevalgte forsamlinger på nasjonalt og lokalt nivå, i korporative institusjoner og i politiske partier. Hun ser også på politisk deltakelse på grunnplanet, i den såkalte massepolitikken.
 Mobiliseringsforløpene blant kvinner har variert betydelige fra land til land i Norden, og mellom ulike regioner og kommunetyper i Norge. Før 1970 var Norge et av Europas fremste husmorland, og kvinner stod svært svakt i konvensjonell politikk. Men gjennom de frivillige organisasjoner, hadde kvinner likevel stor innflytelse på utformingen av velferdsstaten, også før de kom  i formelle politiske posisjoner.
Politisk aktivisering blant norske kvinner kom noe senere enn i resten av Norden (med unntak av Island), men allerede på midten av 1980-tallet hadde norske kvinner den høyeste representasjonen i nordisk politikk. Det har bl. a. sammenheng med at norske kvinner, mer enn for eksempel de danske, satset bevisst på å få innpass i partier og folkevalgte organer,  men også med at mange norske partier tok i bruk kjønnskvotering. Norge er det land i Norden som i størst utstrekning har brukt kjønnskvotering i politikken.

Personalia: Nina C. Raaum er født i 1956 og tok embetseksamen i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1988. Hun fikk universitetsstipend ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universtetet i Bergen høsten 1992, og fra våren 1995 har hun hatt midlertidig stilling som førsteamanuensis.

Tidspunkt og sted for disputasen: 12. Mai, kl. 10.15, U.Phils hus, stort aud.

Kontaktpersoner: Nina C. Raaum, tlf: 55 58 24 60/ 55 58 21 75 (forkontor)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)