Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Datasimulering av olje- og gasstrøyming

   

Cand.scient. Geir Åge Øye (28) disputerer fredag 3. desember 1999 for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «An Object-Oriented Parallel Implementation of Local Grid Refinement and Domain Decomposition in a Simulator for Secondary Oil Migration».

Øye si avhandling tek for seg datasimulering av olje- og gasstrøyming i porøse og oppsprukne bergartar. Dei matematiske modellane som blir brukt i avhandlinga, skildrar røyrsla av hydrokarbonar frå moder-bergartane til dagens reservoar der boreriggane hentar ut olje og gass. Denne transporten kan strekkje seg over fleire titals milionar av år og over fleire hundre kilometer. Ei betre skildring av denne transporten er eit særs viktig ledd i arbeidet med å finne nye olje- og gassførekomstar, og for å forbetre utvinningspotensialet i allereie eksisterande felt. Transporten foregår ofte i store sprekker og forkastningar. Difor har ein i avhandlinga utvikla metodar som kan behandle desse lokalt, utan å gjere store endringar på dei resterande delane av simulerings-verktyet. Datasimuleringar av desse røyrslene kan vere for store for ei datamaskin. Eit av hovudmåla med denne avhandlinga har difor vore å utvikle metodar for å kunne bruke parallelle super-datamaskiner til desse simuleringane. Ved å bruke denne metoden, vil datasimuleringar som tidlegare kunne ta fleire månadar på ei datamaskin, no berre bruke nokre få dagar. Prosjektet er ei vidareføring av eit større EU forskningsprosjekt, der Norsk Hydro var ein av hovudbidragsyterane.

Personalia:
Geir Åge Øye er fødd i 1970 og oppvaksen i Ørsta på Sunnmøre. Han avla cand.scient. eksamen i anvendt matematikk i 1996 . I perioden 1996-1999 har han vore NFR- stipendiat ved matematisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Tid og stad for disputasen:
Fredag 3. desember 1999, auditorium Pi, Johannes Brunsgate 12, Bergen.

Kontaktpersoner:
Geir Åge Øye, tlf 55584874 (a), tlf. 55 34 54 21 (p), epost: geiro@mi.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no