Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Kollisjonar i partikkelfysikk

   

Cand.scient. Odd Magne Øgreid disputerer 8. november for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: "Mellin Transform Approach to Double-Box Diagrams".

Høgenergetisk partikkelfysikk er eit av frontområda innan dagens grunnforsking i fysikk. Gigantiske partikkel-akseleratorar er bygd der elementærpartiklar kolliderer med fart opp mot lysfarten. På denne måten kan ein kunstig gjenskape tilstandar  frå tida like etter at universet vart til. Då kan nye partiklar verta skapt i kollisjonane, og studier av kollisjonane kan gje oss ny og viktig informasjon om kreftene mellom desse nye partiklane.

Ein av dei kraftigaste partikkel-akseleratorane er LEP-akseleratoren ved CERN i Sveits, der Norge i fleire år har vore med i internasjonale forskingsprosjekt. For å kunne gjere nøyaktige målingar av kollisjonsprosessane ved LEP, må ein ha nøyaktig teoretisk kjennskap til utfallet av elastiske elektron-positron kollisjonar. I avhandlinga er det presentert ein metode basert på matematiske Mellin -transformasjonar som gjer det mogeleg å gjennomføre desse berekningane med høg presisjon. I dette arbeidet er det utvikla resultat knytta til Euler-summar, oppkalla etter den kjende matematikaren Leonhard Euler som levde på 1700-talet.

Personalia:
Odd Magne Øgreid er fødd i 1970 og oppvaksen på Nærbø. Han tok cand.scient.-graden ved universitetet i Bergen i 1993. Han vart tilsett som stipendiat ved Fysisk Institutt i perioden 1996 til 1998, finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og stad for disputasen:
Mandag 8. november 1999, kl. 14.30, Auditorium pi, Matematisk Institutt.

Kontaktpersoner:
Cand.scient. Odd Magne Øgreid, Fysisk institutt, telef. 55 58 27 71 (a).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91(p)