UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


Tilpasninger og overlevelsesstrategier hos sild

Leif Nøttestad disputerer fredag 12. mars for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Spatial aspects of life cycle adaptation in adult herring"

Norsk vårgytende sild er en av våre viktigste fiskebestander både økonomisk og økologisk i havområdene utenfor Norges langstrakte kyst, og flere byer langs kysten vår er grunnlagt som følge av silda som matressurs. Temaet i avhandlingen er knyttet til ulike livsstadier hos sild, inkludert gyting langs norskekysten, beiting over store havområder i Norskehavet og overvintring i Lofoten. Sild lever for det meste i store grupper (stimer), og det antas at hovedårsaken til denne adferden er for å beskytte seg mot fiender slik som stor torsk, sei, og hval. Dynamikken hos sildestimer ble observert med akustikk (ekkolodd og sonar hvor lydbølger blir sendt ned i sjøen og mottat av avansert teknologi) på gytefeltet utenfor Karmøy. Videre ble det studert hvordan sild forsvarer seg mot flokker av spekkhoggere i Lofoten om høsten og vinteren, noe som virkelig kan kalles en kamp for tilværelsen. Det er også utviklet en individbasert modell som viser hvordan sild utfra enkle beslutninger utført av enkeltindivider kan foreta de mest fascinerende manøvre, og gi mønstre på gruppenivå som er høyst komplekse. Mønstrene simulert i modellen stemmer godt overens med det som observeres i naturen. Videre er det studert langdistanse-vandring hos sild, kolmule, makrell og lodde. Ved hjelp av innhenting av store datamengder på fiskelengde, vekt og alder fra havforsknings-tokt over flere år og analytisk modellering er det vist at lengre, tyngre og eldre fisk vandrer i gjennomsnitt en betydelig større distanse enn mindre fisk. Voksen sild kan vandre mer enn 5000 km hvert eneste år.

Personalia: Leif Nøttestad er født og oppvokst i den gamle sildabyen Stavanger. Han har tidligere utdanning som ingeniør i teknisk miljøvern / akvakultur fra Høyskolen i Stavanger, og tok cand.scient eksamen i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen i 1994. I 1995 ble han ansatt som NFR-stipendiat ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi (IFM). Han har siden våren 1998 vært ansatt som forsker ved Havforskningsinstituttet.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 12. mars 1999, kl. 12:15, Store Auditorium, Høyteknologisenteret (datablokk), Thormøhlensgt. 55, 5020 Bergen.

Kontaktpersoner: Cand.scient Leif Nøttestad, tlf. 55 23 68 10 (a), tlf.: 55 28 34 80 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf,: 55 58 90 43 (a), tlf.: 55 12 56 91(p).