UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Samtaler mellom lege og pasient
John Nessa disputerer 29.mai 1999 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga:
"Talk as medical  work. Discourse analysis of patient-doctor communication  in general practice"
Avhandlinga er basert på analyser av konsultasjonar tatt opp på lydband frå norsk allmennpraksis. Føremålet med studien var å undersøkje korleis pasient og lege samhandlar verbalt for å gjennomføre ein medisinsk konsultasjon, utvikle ein diagnose og skape ein  medisinsk realitet som grunnlag for medisinsk intervensjon. Semiotisk (teiknteoretisk) språk- og kommunikasjonsteori er anvendt på eit medisinsk materiale,  og ein spresifikk transkripsjonsmetode er utvikla for å overføre konsultasjonane frå  lydband til skriven tekst. På denne måten står konsultasjonen fram som ein  samanhengande redigert tekst i dialogform, som gjer konsultasjonen tilgjengeleg for   vidare analyser. Konsultasjonane er også brukt som utgangspunkt for teoretiske diskusjonar  av sentrale omgrep knytta til pasient-lege relasjonen, som til dømes omgrepet pasientautonomi.

Personalia: John Nessa er frå Hjelmeland, og er cand.med frå Universitetet i Oslo i 1979. Han har vore kommunelege i Hjelmeland frå 1985.

Tidspunkt og stad for disputasen: Laurdag 29. Mai kl 10.15 i Store Auditorium, Sentralblokka, Haukeland sjukehus.

Kontaktperson: Kommunelege John Nessa, tlf 51752203, e-post: john.nessa@isf.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), ronnaug.tveit@info.uib.no.