UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Bosetning og arbeidsdeling i vestnorsk steinalder

Cand. Phil. Arne Johan Nærøy disputerer for dr.art-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Stone Age living spaces in western Norway."

Avhandlingen diskuterer bosetning i Vest-Norge i eldre og yngre steinalder i tidsrommet mellom 10.000 og 3500 år før nåtid. Avhandlingen tar utgangspunkt i flere boplasser fra Øygarden kommune i Hordaland og diskuterer hvordan disse har vært organisert i ulike aktivitetsområder. Gjennom en analyse av spredning av og funksjonen til etterlatte redskaper og avfall på boplassene blir fortidige aktivitetsmønster diskutert. Kartleggingen av arbeid utført på boplassene gir grunnlag for en diskusjon av arbeidsdeling mellom kjønnene i steinalder. Dette danner også grunnlag for en diskusjon om utviklingen av regionale bosetningsmønster.

Personalia:
Arne Johan Nærøy er født i Florø i 1960. Han tok embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1987.  I perioden 1994 til 1998 var han stipendiat ved Arkeologisk institutt, UiB. Han er nå midlertidig engasjert som konservator ved Arkeologisk museum i Stavanger.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Prøveforelesning: Torsdag 15.04.99,  kl. 16.15.
Disputas: Fredag 16.04.99,  kl. 10.15.
Sted begge dager: Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Cand. phil. Arne Johan Nærøy, tlf. 55 32 42 46 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf.: 55589043 (a), tlf. 55125691 (p)