UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Undersøkelse av russiske biskop-prekener
Cand.philol. Ingunn Lunde disputerer  4.juni 1999 for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Verbal Celebrations: Cyril of Turov's Homiletic Rhetoric and its Byzantine Sources"
Avhandlingen er en undersøkelse av den russiske biskop Kirill av Turovs (ca 1130-ca 1182) 8 prekener (Palmesøndag til søndag før Pinse) på bakgrunn av den bysantinske retoriske tradisjon. Første del av boken diskuterer forholdet mellom homiletikk og retorikk generelt og i lys av prekenens historiske utvikling. En genreteoretisk diskusjon av epideiktisk retorikk og kristen homiletikk danner overgangen til avhandlingens hoveddel, fem tekstanalytiske kapitler, der sentrale aspekter ved Kirills retoriske register undersøkes: amplificatio, sitatteknikk, bruk av dialog og direkte tale, og paradoks.

Personalia: Ingunn Lunde er født i 1969 i Oslo. Hun tok filologisk embedseksamen 1994 ved Universitetet i Bergen. Fra 1994-1998 har hun vært universitetsstipendiat ved Seksjon for russisk språk og litteratur, UiB. Hun vil fra 01.07.99 være tilknyttet Universitetet i Bergen i en NFR-post-doc-stilling.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag den 4.juni 1999, kl. 10.15 i auditorium 4, Jusbygget (Dragefjellet), Magnus Lagabøtesplass 1.
Prøveforelesning: Torsdag den 3.juni 1999,  kl. 18.15 samme sted.

Kontaktpersoner
Ingunn Lunde, tlf. 55 58 20 17 (a), tlf. 55 31 85 84 (p), email: Ingunn.Lunde@krr.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no