UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Sinnssykevesen og psykiatri

Cand. polit. Kari Ludvigsen disputerer 12. februar 1999 for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Kunnskap og politikk i norsk sinnssykevesen 1820-1920

Avhandlingen er en historisk-sosiologisk analyse av prosesser som formet norsk sinnssykevesen som offentlig felt og psykiaterne som et medisinsk yrke. I fokus står etableringen av psykiaterne som ekspertgruppe på sosiale problem i t ilknytning til den fremvoksende sosialstaten. Ved hjelp av nyere profesjonsteori, og teorier om politikkutforming og sosial kontroll rettes det søkelys mot psykiaternes bidrag til å definere klientgrupper og utforme offentlige tiltak overfor disse.
Dilemma mellom orden og behandling, hjelp og kontroll ble bygget inn i kunnskap, tiltak og arbeid innenfor sinnssykevesenet. Utskillingen og håndteringen av avvikere var prosesser der vitenskapelig kunnskap og sosial kontroll forutsatte hverandre. S om ivaretaker av samfunnsmessige ordensoppgaver ble psykiatrien en statsnær profesjon. Men feltets dobbeltkarakter virket inn på psykiatrifagets status innenfor medisinen og sinnssykevesenets samfunnsmessige legitimitet.

Personalia: Kari Ludvigsen er født i Bergen i 1962. Hun tok hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap i 1988. Siden har hun vært knyttet til Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, som forskningsassistent, universitetsstipendiat og universitetslektor. De neste tre årene vil hun være engasjert som postdoktorstipendiat ved samme institutt, med midler fra Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen: 12.februar, kl. 10.15, Ulrike Phils hus, Prof. Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Kari Ludvigsen , tlf. 55582160
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)